Novica

Prenos Direktive o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu v slovenski pravni red

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Slovenija je pred rokom v svoj pravni red prenesla Direktivo Sveta 2011/70/Euratom o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu.

Urejanje radioaktivnih odpadkov v Centralnem skladišču za radioaktivne odpadke na Brinju (Foto: ARAO)

Januarja 2013 je bila transpozicijska tabela za Direktivo o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem jedrskem gorivu (Direktiva Sveta 2011/70/Euratom z dne 19. julija 2011 o vzpostavitvi okvira Skupnosti za odgovorno in varno ravnanje z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki) uspešno prenesena v ustrezno podatkovno bazo, v kateri Evropska komisija lahko vidi, kako je Slovenija prenesla določbe te Direktive v svoj pravni red.

Slovenski pravni red je skladen z določbami Direktive, saj imamo nacionalni program ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki v obliki resolucije (Resolucija o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006–2015) ter vzpostavljen sistem izdaje dovoljenj za izvajanje sevalnih dejavnosti in sistem ustreznega nadzora. Prav tako imamo vpeljan ustrezen sistem upravljanja z radioaktivnimi odpadki (Agencija RAO), ustrezno pa imamo rešeno tudi vprašanje financiranja razgradnje in tudi ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki (Sklad za razgradnjo).

Pomembno je, da ima vsaka država pristojni upravni organ na področju varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, kar je v Sloveniji Uprava RS za jedrsko varnost. Direktiva pa tudi določa obveznosti imetnika dovoljenja, kar imamo pri nas že predpisano z Zakonom o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Direktiva vzpostavlja zakonodajni okvir za zagotovitev odgovornega in varnega ravnanja z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki, da bi se preprečilo ustvarjanje prevelikih bremen za prihodnje generacije. Njen namen je vpeljati nacionalne ureditve v državah članicah, ki zagotavljajo visoko raven varnosti pri ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki ter obenem delavce in prebivalstvo ščitijo pred nevarnostmi ionizirajočega sevanja. Prav tako želi Direktiva od držav članic zahteva ustrezno obveščanje in sodelovanje javnosti pri ravnanju z izrabljenim gorivom in radioaktivnimi odpadki.

 

Rok za uskladitev domače zakonodaje z določili direktive je 23. avgust 2013, tako da je bil slovenski pravni red usklajen z določbami te direktive pred rokom.


© 2012 - 2024 Portal Energetika