Novica

Prenos pristojnosti nadzora nad poslovanjem ARAO

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 109. redni seji izdala Uredbo o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki in Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda - Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO).

Uredba določa način in pogoje izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi, organizacijsko obliko izvajalca javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadli, vire financiranja in način njihovega oblikovanja ter metodologijo za oblikovanje virov financiranja, seznam objektov, ki jih izvajalec javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki upravlja, merila za oblikovanje cenika za storitve in druge vsebine, pomembne za izvajanje vseh organizacijskih in fizičnih dejavnosti, ki se izvajajo pri shranjevanju, premeščanju, predelavi, skladiščenju in odlaganju radioaktivnih odpadkov.

Z uredbo se določa, da bo obvezno državno gospodarsko javno službo še naprej izvajal javni gospodarski zavod v lasti države, in to za nedoločen čas. Javni gospodarski zavod bo izvajal pet glavnih nalog, kot jih določa Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV-1). S tem se izpolnjujejo usmeritve, začrtane v Resoluciji o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025. Glavni cilj je tako ravnanje z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom, da zaradi njih ne bo škodljivih posledic za ljudi in okolje.

Odlok dopolnjuje določbe uredbe o načinu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki določa, da se javna služba ravnanja z radioaktivnimi odpadki izvaja v javnem gospodarskem zavodu, katerega edini ustanovitelj je Republika Slovenije. Odlok ureja firmo, sedež in dejavnosti zavoda, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, financiranje in poslovanje zavoda, upravljanje zavoda in njegove organe, pristojnosti ustanovitelja in določbo o statutu zavoda. Odlok tudi določa, da Agencija za radioaktivne odpadke, ki je bila leta 1991 ustanovljena kot javno podjetje, leta 1996 pa preoblikovana v javni gospodarski zavod, javno službo zagotavlja še naprej v nespremenjeni obliki.

Ena od novosti, ki jo uredba in odlok prinašata v skladu z zadnjo novelo ZVISJV-1 iz lanskega leta, je prenos pristojnosti za nadzor nad poslovanjem izvajalca obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki iz dosedanjega Ministrstva za infrastrukturo (MZI) na Ministrstvo za okolje in prostor (MOP).

Uredba in odlok bosta objavljena v Uradnem listu RS.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika