Novica

Prenovljene spodbude Eko sklada za naprave za samooskrbo z električno energijo, za izvedbo energetskega pregleda, za večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb in skoraj nič-energijske stavbe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive za dodeljevanje spodbud za naprave za samooskrbo z električno energijo, podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo ter občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb in za ukrepe gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske stavbe.

Z novim javnim pozivom 71SUB-SO19 za spodbude za samooskrbo z električno energijo se razširja nabor upravičencev, saj je za spodbudo poleg gospodinjskega upravičen tudi mali poslovni odjem in skupnostna samooskrba, to je samooskrba skupnosti OVE oziroma večstanovanjske stavbe. Upravičene osebe so fizične in pravne osebe, spodbuda pa se lahko dodeli tudi za samooskrbo večstanovanjske, poslovno-stanovanjske, stanovanjsko-poslovne in poslovne stavbe. Višina nepovratne finančne spodbude ostaja 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Nepovratna sredstva za izvedbo energetskih pregledov po javnem pozivu 75SUB-OB19 so namenjena malim in srednjim in velikim podjetjem, ki jih niso dolžna opraviti po Energetskem zakonu. Glede na prejšnji javni poziv se dodaja nov ukrep in sicer uvedba sistema upravljanja z energijo ter pridobitev certifikata SIST EN ISO 50001. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % stroškov izvedbe energetskega pregleda oziroma uvajanja sistema za upravljanje z energijo.

Novost novega javnega poziva 74SUB-OB19 za dodeljevanje spodbud občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb je poenostavljen postopek za pridobitev subvencije. Po novem se vloga odda po izvedeni naložbi in ne več pred začetkom del. Ta poenostavitev zmanjšuje obveznosti vlagatelja in skrajšuje čas izplačila nepovratne spodbude. Dodan je nov ukrep toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo v starejši stavbi. Višja je višina spodbude za vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema (30 % priznanih stroškov naložbe) in spodbuda za priključitev stavbe na sistem daljinskega ogrevanja (50 % priznanih stroškov naložbe). Pri spodbudah za zamenjavo lesenih oken in toplotno izolacijo strehe ali stropa je višji znesek spodbude pri oknih 150 EUR na m2 zamenjane zastekljene površine, pri strehi oziroma stropu pa 12 EUR na m2 izolirane površine. Med priznane stroške naložbe so vključena tudi zunanja vhodna vrata.

Za ukrepe gradnje ali nakupa skoraj nič-energijske nove stanovanjske stavbe, celovite obnove stavbe na raven skoraj nič-energijske stavbe in nakupa stanovanja v novi ali obnovljeni skoraj nič-energijski večstanovanjski stavbi je objavljen nov samostojen javni poziv 73SUB-sNESOB19. Sofinanciranje je namenjeno izključno celovitim in visoko energetsko učinkovitim  novogradnjam in celovitim obnovam stanovanjskih stavb, z upoštevanjem strogih zahtev za kakovostno izvedbo gradbenih in inštalacijskih del. V kategoriji najbolj »naravne« gradnje so odslej okna in fasadne obloge obvezno lesene, zato so tu spodbude nekoliko višje.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika