Novica

Prenovljene spodbude Eko sklada za zmanjševanje energetske revščine in električna vozila

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah, ki razširja nabor upravičencev za 100 % subvencijo. Objavljena tudi nova poziva za električna in priključno-hibridna vozila za občane in podjetja, ki ohranjata visoke spodbude za e-vozila, znižujeta pa spodbude za priključne hibride.

Socialno šibkim občanom je za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi na lesno biomaso na voljo 1,0 mio EUR 100 % subvencij.
Za nakup novih e-vozil je za občane in za pravne osebe na voljo po 1,8 mio EUR nepovratnih finančnih spodbud.

Nov javni poziv 69SUB-SOCOB19 za nepovratna sredstva socialno šibkim občanom (prejemnikom redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka) za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah je razširjen na celotno območje Republike Slovenije. Socialno šibek občan je upravičen do nepovratne spodbude, če bo zamenjal staro kurilno napravo na kurilno olje ali plin z novo, energijsko učinkovito kurilno napravo na lesno biomaso. Po novem se spodbuda lahko dodeli tudi socialno šibkemu občanu, ki ima pravico do varstvenega dodatka in je najemnik stanovanja v lasti občine ter vsem socialno šibkim občanom, ki so najemniki stanovanj v lasti Republike Slovenije. Poziv omogoča dodelitev nepovratne spodbude tudi, če socialno šibek občan ni lastnik/solastnik stavbe ali stanovanja, je pa lastnik/solastnik ali najemnik občinskega stanovanja ali stanovanja v lasti Republike Slovenije član gospodinjstva, v katerem živi socialno šibek občan, ki vloži vlogo za pridobitev subvencije.

Nova javna poziva za dodeljevanje spodbud za električna in priključno-hibridna vozila za občane (64SUB-EVOB19) in podjetja (66SUB-EVPO19) prinašata naslednje novosti:

  • omejitev emisij CO2 za priključno hibridno vozilo (plug-in) ali vozilo na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) se zniža z 80 g CO2/km na 50 g CO2/km,
  • višina spodbude se pri kategoriji vozil L7e zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri priključnem (plug-in) hibridnem vozilu ali vozilu na električni pogon s podaljševalnikom dosega (range extender) zniža s 4.500 EUR na 2.000 EUR,
  • višina spodbude se pri vozilih kategorije L6e zniža s 3.000 EUR na 1.500 EUR.

Pomembna sprememba pri javnem pozivu za občane so tudi spremenjeni pogoji za uveljavljanje subvencije za testna vozila.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika