Novica

Priprava DPN za prenosni plinovod Pince – Lendava

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je današnji redni seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava in imenovala delovno skupino za njegovo pripravo.

Ministrstvo za infrastrukturo je podalo pobudo za začetek postopka priprave DPN, Ministrstvo za okolje in prostor pa je pridobilo smernice nosilcev urejanja prostora in izdelalo analizo smernic.
    
Sklep v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in okvirnim območjem in občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev, navedbe o pobudniku in investitorju DPN, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri njegovi pripravi, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi z njegovo pripravo ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.

Delovno skupino za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R15/1 Pince - Lendava sestavljajo:

  • Barbara Perovič, Ministrstvo za okolje in prostor (predstavnica koordinatorja priprave državnega prostorskega načrta);
  • Cveto Kosec, Ministrstvo za infrastrukturo (predstavnik pobudnika priprave državnega prostorskega načrta);
  • mag. Mitja Podgorelec, Plinovodi, d. o. o. (predstavnik investitorja).


Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika