Novica

Priprava državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri

Vlada RS je na današnji seji sprejela sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje-Mota na Muri ter sklep o imenovanju delovne skupine za njegovo pripravo.

Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) določa, da Vlada RS skupaj s sklepom o pripravi DPN imenuje tudi delovno skupino za pripravo tega DPN, ki jo sestavljata dva predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in prostor ter predstavnik Dravskih elektrarn Maribor, d.o.o.  

 

Cilj načrtovane prostorske ureditve je zagotoviti celostno urejanje Mure: to je preprečitev nadaljnjega poglabljanja struge in zagotavljanje primernega nivoja podzemne vode, povečanje poplavne varnosti ter zagotavljane možnosti namakanja kmetijskih zemljišč, ob sočasnem uresničevanju doseganja ciljev učinkovite rabe energije.


© 2012 - 2024 Portal Energetika