Novica

Priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Ministrstvo za infrastrukturo na podlagi 64. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte, da je pripravilo in objavilo javno naročilo, cilj katerega je priprava predloga celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) ter zagotavljanje strokovne in tehnične podpore v procesu priprave in sprejemanja NEPN, vključno s pripravo potrebnih strokovnih podlag in izvajanjem ustreznih aktivnosti.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje 15. 10. 2018 do 10:00 ure

Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju ministrstvo), ki je pristojno za energijo in izvaja naloge s področja energije, skladno s 64. členom Zakona o javnih naročilih (ZJN-3) obvešča gospodarske subjekte o svojih načrtih in zahtevah v zvezi z javnim naročanjem.

Skladno:

  • s Sklepi Evropskega sveta iz oktobra 2014 (European Council, 2014, 6. odst.), ki določajo, da se bo oblikoval zanesljiv in transparenten sistem upravljanja z energetsko unijo,
  • s Sklepi Sveta EU z dne 26. 11. 2015 (št. 14459/15), ki državam članicam EU nalagajo, da »se prvi nacionalni načrti dokončno oblikujejo do konca leta 2019« (odst. 2.6), in
  • z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije

bo morala Slovenija pripraviti celovit nacionalni energetsko in podnebni načrt (NEPN). Gre za desetletni načrt, s katerim se bodo določili nacionalni energetski in podnebni cilji in prispevki, politike in ukrepi države na vseh petih razsežnostih energetske unije:

  • razogljičenje,
  • energetska učinkovitost,
  • energetska varnost,
  • notranji trg ter
  • raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Prvi takšen desetletni načrt bo obsegal obdobje od leta 2021 do leta 2030 (s pogledom do 2040). Natančna struktura in vsebina desetletnih nacionalnih načrtov bo določena z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije in njeno Prilogo 1. Proces medinstitucionalnih pogajanj v okviru rednega zakonodajnega postopka glede Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije med Svetom EU in Evropskim parlamentom (EP) je bil zaključen 19. junija 2018. Svet EU je dogovor na ravni stalnih predstavnikov (Coreper) potrdil 29. junija, pristojna odbora v EP (ITRE in ENVI) sta kompromisno besedilo potrdila 10. julija, sledi lingvistično in tehnično urejanje besedila ter formalna potrditev na Svetu EU in v EP. Komisija ocenjuje, da bo prišlo do objave v Uradnem listu EU in začetka veljavnosti Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske unije okvirno jeseni (oktober-november).

Upoštevajoč horizontalno naravo in vsebinske razsežnosti energetske unije, ki presegajo polje energije, podnebnih sprememb ter raziskav in razvoja, ministrstvo potrebuje celovito tehnično in strokovno podporo za oblikovanje predlogov ciljev in prispevkov, politik in ukrepov do leta 2030 (s pogledom do 2040) na področju energetske unije ter izpolnjevanje vseh obveznosti, ki izhajajo iz zakonodaje EU.

Objavljeno javno naročilo je dostopno na spletni strani na portala za e.naročanje na povezavi.

Ministrstvo vljudno vabi zainteresirane gospodarske subjekte k seznanitvi in sodelovanju v javnem naročilu!

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika