Novica

Program dela in finančni načrt Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrta Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2014, ki ga je sprejel Upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke na 22. seji, dne 24. 12. 2013.

Foto: ARAO

V Programu dela in finančnem načrtu ARAO obravnava naloge in projekte, za katere načrtuje, da jih bo izpeljal v tekočem letu, dinamiko dela in finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo. Upravni odbor ARAO, v skladu z internimi akti, sprejema in potrjuje program dela, Vlada Republike Slovenije pa kot ustanoviteljica ARAO daje svoje soglasje k predlaganemu programu. Za vsak projekt v programu so kratko pojasnjeni njegova vsebina, osnovni namen, vhodni pogoji oziroma začetne zahteve, pričakovani rezultati, način izvedbe, trajanje, ocena sredstev potrebnih za izvedbo ter viri financiranja.

ARAO in država sta v letu 2013 uredila status sredstev v upravljanju in obveznosti do virov sredstev med Republiko Slovenijo in Agencijo za radioaktivne odpadke. Vlada RS je s sklepom št. 36000-3/2013/9 z dne 18. 12. 2013 sprejela sklep, po katerem prenaša v brezplačno uporabo ARAO osnovna sredstva ter oddaja v poslovni najem Agenciji za radioaktivne odpadke CSRAO. Poleg tega je Vlada RS sklenila tudi, da sklene agentsko pogodbo za izvajanje storitev, ki so povezane z umeščanjem odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov in pridobivanjem gradbenega dovoljenja za njegovo izgradnjo tako, da je Republika Slovenija lastnik in investitor in Agencija za radioaktivne odpadke agent. Na podlagi sklenjene agentske pogodbe bo javni gospodarski zavod ARAO vodil vse aktivnosti v imenu in za račun države.

Program dela in finančni načrt ARAO za leto 2014 je izdelan ob predpostavki, da bo minister, pristojen za energijo, izdal Sklep o potrditvi Investicijskega programa, Rev. C, december 2013, za odlagališče NSRAO, Vrbina Krško, št. NSRAO2-INP-001-03, ki ga je ARAO posredoval ministrstvu skupaj z dopisom št. ARAO-20140116/JŠ, dne 16. 1. 2014. V skladu z navedenim je temu ustrezno pripravljen tudi Finančni načrt Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leti 2014 in 2015.

ARAO za izvedbo programa dela za leto 2014 načrtuje sredstva v višini 10.599.044 EUR, skupaj z DDV (oziroma 10.313.540 EUR brez DDV).

Vir: MzIP


© 2012 - 2024 Portal Energetika