Novica

Program izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Krško in HE Arto Blanca

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 28. redni seji sprejela drugo novelacijo Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Krško – maj 2020 in Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev HE Arto Blanca - maj 2020.

HE Krško (Vir: HESS).
HE Arto Blanca (Vir: HESS).

Novelacija št.2 programa izvedbe HE Krško opredeljuje nedokončane infrastrukturne ureditve na območju HE Krško, podaljšuje terminske plane nedokončanih aktivnosti in zagotavlja dodatna finančna sredstva za izgradnjo ureditev. V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju DLN za HE Krško je treba izvesti primopredajo zgrajenih ureditev do končnih lastnikov, upravljalcev in vzdrževalcev zgrajenih ureditev. Izgradnja vseh ureditev, ki so obveznost koncedenta RS-MOP na območju DPN za HE Krško, je dokončana in izvedena, izvesti je treba morebitne dopolnitve izgrajenih sonaravnih in naravovarstvenih ureditev. Za dokončanje vseh ureditev je predviden podaljšan rok izgradnje vseh ureditev, to je do 31. 12. 2022. Za dokončanje vseh ureditev je predvideno financiranje v  skupni višini 207.647 EUR, in sicer v letih od 2020 – 2022.

Z novelacijo št. 2 Programa izvedbe HE Arto - Blanca se določi vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih nalog v načrtovanem obdobju. Novelacija opredeljuje nedokončane infrastrukturne ureditve na območju HE Arto Blanca, podaljšuje terminske plane nedokončane izgradnje ureditev na območju HE Arto Blanca in zagotavlja dodatna finančna sredstva za izgradnjo ureditev. V sklopu dokončanja vseh aktivnosti na območju DLN za HE Arto Blanca je treba izvesti primopredajo izgrajenih ureditev do končnih lastnikov, upravljavcev in vzdrževalcev izgrajenih ureditev. Dokončati je treba izgradnjo in izpolniti obveze koncedenta Republika Slovenija –Ministrstvo za okolje in prostor (RS–MOP) v obsegu izgradnje državne infrastrukture, kjer je potrebno uskladiti obseg sofinanciranja in izvesti obvezo soinvesticije izgradnje rekonstrukcije železniških prehodov na odseku Zidani most – Dobova na treh lokacijah, kjer je predvidena rekonstrukcija prehodov železniške proge, in sicer skladno z odločbami MZI. Izpolniti je treba obveze koncedenta RS-MOP v obsegu izgradnje lokalne infrastrukture, in sicer dokončanje izgradnje športnih površin na območju Blanca.  Izvesti je treba vse naložene obveze zaščite in sanacije objektov na območju OC Boštanj in poravnati morebitne škodne zahtevke in sicer v primeru neuspešno končanega sodnega postopka, ki je  v teku zaradi tožbe krajanov zaradi negativnih vplivov zalednih voda. Za dokončanje vseh ureditev je predviden podaljšan rok izgradnje vseh ureditev, to je do 31. 12. 2022. Za dokončanje vseh ureditev je predvideno financiranje v  skupni višini  935.412 EUR, in sicer v letih od 2020 – 2022.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika