Novica

Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske za izgradnjo HE Mokrice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 150. redni seji sprejela »Program izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice«, september 2017. Na podlagi sprejetega programa bo možno po sprejetju proračuna in področnega zakona ZPKEPS pričeti z izvedbo konkretnih aktivnosti za izgradnjo navedenih ureditev za zadnjo HE v verigi HE na spodnji Savi.

HE Mokrice je zadnja hidroelektrarna v verigi šestih HE na spodnji Savi z nazivno močjo 28,35 MW.

Program izvedbe sprejme vlada na podlagi koncesijske pogodbe za vsako HE posebej. S programom izvedbe se določijo vrstni red prednostnih nalog, viri sredstev za njihovo izvedbo ter dinamika in obseg uresničitve posameznih nalog v planskem obdobju.

Skladno z Uredbo o DPN za HE Mokrice, so predvidene ureditve in aktivnosti izgradnje akumulacijskega bazena HE Mokrice ter ukrepi in ureditve poplavne varnosti s pritoki akumulacijskega bazena HE Mokrice, in sicer izgradnja akumulacijskega bazena s pripadajočimi ureditvami in objekti, izgradnja ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti na območju DPN za HE Mokrice s pripadajočimi ureditvami in objekti, izgradnja ureditev za zagotavljanje poplavne varnosti izven območja DPN za HE Mokrice s pripadajočimi ureditvami in objekti ter ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov pred visokimi vodami reke Sotle naselij Dobova in Rigonce z izgradnjo poplavno varnostnih nasipov ter reguliranjem zalednih in talnih voda. Poleg navedenih ukrepov je za izvedbo predvidena tudi izgradnja priključnega daljnovoda 110 kV za vključitev hidroelektrarne Mokrice v elektro energetsko omrežje, kar predstavlja skladno z ZPKEPS-1, izgradnjo državne infrastrukture.

Na podlagi sprejetega Programa izvedbe objektov vodne, državne in lokalne infrastrukture ter objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju za izgradnjo HE Mokrice bo možno po sprejetju proračuna in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save za leto 2018, pričeti z izvedbo konkretnih aktivnosti za izgradnjo navedenih ureditev.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika