Novica

Projekt EuropeAid za pomoč tretjim državam na področju jedrske varnosti

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila nov projekt 2335-14-0001 »Sodelovanje pri projektih pomoči EK in IAEA (MAAE)«. Vlada dala soglasje URSJV pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru projekta EuropeAid/135775/DH/SER/MUL. Cilj projekta je izvesti izobraževanje, usposabljanje in mentorstvo (tutoring) za osebje upravnih organov za jedrsko in/ali sevalno varnost ter osebja tehničnih podpornih organizacij iz partnerskih držav, ki so prejemnice pomoči iz programa »Instrument sodelovanja na področju jedrske varnosti«. Izobraževanje in usposabljanje je v glavnem namenjeno krepitvi sposobnosti upravnih organov za jedrsko in/ali sevalno varnost partnerskih držav, da bi postali bolj neodvisni in samozadostni pri opravljanju svojih upravnih nalog, vključno s pregledom vlog, izdajo dovoljenj in inšpekcijskim nadzorom.

Vlada RS je na današnji seji v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila nov projekt 2335-14-0001 »Sodelovanje pri projektih pomoči EK in IAEA (MAAE)«.

Uprava RS za jedrsko varnost bo v okviru projekta »EuropeAid/13069/c/SER/Multi” nadaljevala sodelovanje v segmentu mentorstva, t.j. izvajala bo mentorstvo za predstavnike upravnih organov za jedrsko varnost iz držav, ki so prejemnice pomoči iz programa Evropske komisije »Instrument za jedrsko sodelovanje«. Pri tem sodeluje s konzorcijskim partnerjem tega projekta »Institutom Jožef Stefan«, kot podizvajalka za mentorstvo skladno s sklenjeno pogodbo in aneksom. Za sodelovanje pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru tega projekta je URSJV pridobila soglasje vlade št. 63100-3/2012/3 z dne 15. 11. 2012.

Slovenija je članica Mednarodne agencije za atomsko energijo in kot taka zavezana izvajanju njenega Statuta, obenem pa ima z IAEA (MAAE) sklenjen tudi mednarodni sporazum o izvajanju pomoči (Spremenjeni dopolnilni sporazum med Mednarodno agencijo za atomsko energijo in Vlado RS o zagotavljanju strokovne pomoči Mednarodne agencije za atomsko energijo Vladi RS). Uprava RS za jedrsko varnost sodeluje pri usposabljanju štipendistov IAEA (MAAE).

 

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje za sodelovanje Uprave RS za jedrsko varnost (URSJV) pri izvedbi praktičnega usposabljanja v okviru projekta EuropeAid/135775/DH/SER/MUL »NSI - Training and Tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organizations (TSOs) for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities«. 

Evropska komisija je objavila tretji projekt iz cikla pomoči tretjim državam na področju jedrske varnosti INSC (Instrument for Nuclear Safety Cooperation) in sicer projekt z naslovom EuropeAid/135775/SER/Multi, ki je namenjen nudenju pomoči upravnim organom iz tretjih držav. Na razpis se namerava odzvati konzorcij, ki ga bo vodilo podjetje ITER-Consult srl iz Italije, ki je povabilo k sodelovanju od slovenskih institucij URSJV in Institut Jožef Stefan iz Slovenije.


URSJV sodeluje kot podizvajalec v konzorciju prvega projekta, ki ima skoraj identično ime »Training and Tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organizations (TSOs) for developing and strengthening their regulatory and technical capabilities« - Lot 1, ki je označen s šifro EuropeAid/13069/c/SER/Multi. Projekt se bo končal januarja 2015. V okviru tega projekta je URSJV do zdaj organizirala in izvedla osem mentorskih mesecev.


Cilji projekta so usklajeni s temeljnimi interesi Slovenije za delovanje v EU, saj so projekti krepitve jedrskih upravnih organov in tehničnih podpornih organizacij ključnega pomena za EU in tako tudi eden od ključnih interesov naše države. Pomoč na tovrstnem področju predstavlja pomemben vzvod za hitrejšo prilagoditev teh držav standardom in predpisom Evropske unije na področju jedrske varnosti, obenem pa zmanjšuje možnost, da bi prišlo do nesreče zaradi pomanjkljivega upravnega nadzora.

Projekt EuropeAid/135775/DH/SER/MUL »Training and Tutoring for experts of the nuclear regulatory authorities and their technical support organizations (TSOs) for developing or strengthening their regulatory and technical capabilities« je namenjen spodbujanju in pridobivanju:

  • znanja in kompetenc v zvezi s predpisi in upravnim postopkom, ki ga vodijo upravni organi, in s katerim urejajo obratovanje,
  • znanja in kompetenc, ki se nanašajo na obstoječe in napredne tehnologije,
  • kompetenc, ki so lastne delu upravnega organa, kot npr. pregled in ocenjevanje, inšpekcije, iskanje temeljnega vzroka in presoje.

Učinkovito izvajanje projekta bo obsegalo:

  • razvijanje celovitega nabora tečajev usposabljanja, mentorstva, različnih tečajev, ki zagotavljajo specifična znanja nacionalnim upravnim organom,
  • optimalno izbiro udeležencev in organizacijo usposabljanj,
  • dopolnjevanje usposabljanja z mentorstvom, če je to mogoče,
  • zagotovitev, da bodo izbrani kandidati imeli ustrezno predhodno znanje oziroma osnove, na katerih bodo nadgrajevali pridobljeno znanje in izkušnje,
  • celovite in dobro prilagojene programe usposabljanja in učinkovit način mentorstva,
  • obravnavanje tem, ki poudarjajo odgovornosti in naloge upravnega organa,
  • zagotavljati nadzor nad procesom z ocenjevanjem rezultatov, ugotavljanjem pomanjkljivosti in uvedbo potrebnih izboljšav.

 

Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika