Novica

Razpolaganje z emisijskimi kuponi iz rezerve

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Sklep o načinu razpolaganja Republike Slovenije z emisijskimi kuponi iz rezerve za nove naprave, ki jih v obdobju 2008 do 2012 ni bilo mogoče podeliti.

Količina emisijskih kuponov iz rezerve določene v Odloku o državnem  načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 za nove naprave za obdobje 2008 do 2012 ni bila v celoti izkoriščena; tako je 31. 12. 2012 v njej ostalo 386.893 emisijskih kuponov, ki jih ni bilo mogoče podeliti brezplačno. Emisijski kuponi se razveljavijo v skladu z Uredbo Komisije z dne 2. maja 2013 o določitvi registra Unije.

 

Državni  načrt  razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 RS, na osnovi katerega je Vlada Republike Slovenije sprejela Odlok o Državnem  načrtu  razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012, je 5. 2. 2007 z Odločbo potrdila Evropska komisija. V njem je bila določena količina emisijskih kuponov, ki naj bi bila razdeljena upravljavcem naprav, ki so pridobili dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za obdobje od leta 2008 do 2012 in za vsako posamezno leto v tem obdobju. V omenjenem načrtu je bila tudi določena količina emisijskih kuponov v rezervi za nove naprave, ki naj bi jih ti ob izpolnitvi določenih pogojev prav tako dobili brezplačno. V pojasnilih Evropski komisiji k predlogu Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 je Republika Slovenija navedla, da se bo preostanek emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave, ki jih ne bo mogoče podeliti brezplačno do 31. 12. 2012, v skladu z določili Zakona o varstvu okolja, razveljavil. Z njimi razpolaga oziroma določi način razpolaganja Vlada Republike Slovenije.

 

Na podlagi zahteve Evropske komisije za potrditev vhodnih podatkov za izračun ocenjene količine emisijskih kuponov, ki bodo prodani na dražbi v skladu z EU zakonodajo, je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje z dopisom z dne 18. 4. 2013 obvestilo Evropsko komisijo tudi o tem, da namerava izvesti zamenjavo emisijskih kuponov, preostalih v rezervi za nove naprave iz obdobja od 2008 do 2012, za emisijske kupone z veljavnostjo v obdobju od 2013 do 2020 in sicer z  namenom izpolnitve obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju od 2013 do 2020.

 

Evropska komisija je na predlog Ministrstva za kmetijstvo in okolje odgovorila, da ne more potrditi možnosti, da bi Republika Slovenija nadaljevala s postopkom zamenjave preostanka emisijskih kuponov iz rezerve, saj bi to bilo v nasprotju z Odločbo z dne 5. 2. 2007, s katero je Evropska komisija potrdila Državni načrt razdelitve emisijskih kuponov Republike Slovenije za obdobje 2008 do 2012, in bi predstavljalo kršitev določb Direktive 2003/87/ES. Državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 pa ni več mogoče spremeniti.

 

Na podlagi omenjenega stališča Evropske komisije, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Vladi RS predlaga v sprejem predlog sklepa, na podlagi katerega se 386.893 emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave, ki jih do 31. 12. 2012 ni bilo mogoče podeliti brezplačno, razveljavi. Razveljavitev emisijskih kuponov bo izvedla Agencija Republike Slovenije, ki je nacionalni administrator Registra Unije.


© 2012 - 2021 Portal Energetika