Novica

Razprava glede posodobitve NEPN na 13. seji Strateškega sveta za energetski prehod

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Državna sekretarka mag. Tina Seršen, predstavniki ministrstva in konzorcija NEPN so se udeležili 13. razširjene seje Strateškega sveta za energetski prehod, ki je potekala v organizaciji GZS.

Seja je bila namenjena predstavitvi ocen učinkov predvidenih scenarijev ter načrtovanih politik in ukrepov posodobitve NEPN. Uvodoma je generalna direktorica GZS ga. Vesna Nahtigal izpostavila strateški pomen NEPN za celotno gospodarstvo, kot smerokaz za načrtovane usmeritve države, ki bodo vplivale na prihodnji razvoj industrije, ki bo po njenem mnenju nosila največje breme zelenega prehoda.

Državna sekretarka mag. Tina Seršen se je v svojem uvodnem nagovoru zahvalila GZS za vabilo in omogočanje dialoga, saj je od začetka posodobitve NEPN to že tretja seja Strateškega sveta za energetski prehod (SSEP), na kateri je bil obravnavan NEPN, kar kaže na velik angažma GZS in njeno aktivno spremljanje procesa prenove NEPN. Orisala je trenutne napore, ki jih ministrstvo in konzorcij NEPN ter konzorcij CPVO vlagajo v ohranjanje hidroenergije v NEPN, zaradi česar se je sam proces celovite presoje vplivov na okolje nenačrtovano podaljšal in s tem zamaknila predvidena časovnica sprejema dokumenta. Ob tem je napovedala načrtovano javno razgrnitev in javno posvetovanje o dokumentu, v okviru katere bodo deležniki lahko še zadnjič podajali pripombe in predloge pred sprejemom posodobljenega NEPN. Pri tem je izpostavila, naj imajo deležniki v vidu, da se NEPN osredotoča na cilje in ukrepe v obdobju do leta 2030, kar naj bo njihovo vodilo pri presojanju posameznih ciljev, politik in ukrepov, ko bodo podajali svoje pripombe in predloge v postopku javne razgrnitve dokumenta. V svoji predstavitvi so nato predstavniki ministrstva in konzorcija NEPN predstavili trenutno stanje predloga posodobitve NEPN, naslednje korake ter ocene učinkov scenarijev, politik in ukrepov, ki jih predvideva osnutek posodobljenega NEPN.

Po uvodnih nagovorih in predstavitvah so predstavniki MOPE in konzorcija NEPN v razpravi naslovili odprta vprašanja, ki so jih GZS in člani strateškega sveta izpostavili v zvezi s predstavljeno oceno učinkov, ocenjenimi potrebnimi investicijami v industriji in gospodarstvu za zagotavljanje zelenega prehoda ter zagotavljanjem zanesljive oskrbe domače industrije, pri čemer so se udeleženci strinjali o ključnem pomenu hidro energije in ohranjanju možnosti njenega nadaljnjega razvoja. Predstavniki MOPE in konzorcija NEPN so v razpravi naslovili tudi pomisleke udeležencev glede problematike zmogljivosti distribucijskega omrežja zaradi povečanja razpršenosti proizvodnih virov ter elektrifikacije v prometu, vplivov načrtovane energetske politike države na vzdržnost poslovanja energetsko intenzivnih podjetij ter vplivov načrtovane elektrifikacije v prometu na področje tovornega prometa.

Udeleženci so se ob zaključku razprave strinjali, da sta se dialog in komunikacija med deležniki v času od priprave prvega NEPN bistveno izboljšala. Predstavniki MOPE so udeležence povabili k podaji njihovih predlogov in pripomb na dokument tekom zadnjega javnega posvetovanja, ki bo trajalo 30 dni.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika