Novica

Realizacija aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila s poročilom o realizaciji aktivnosti pri pripravi državnih prostorskih načrtov v letu. V letu 2012 je bilo sprejetih sedem Uredb o DPN za energetske objekte. Uredba DPN za območje HE Mokrice mora biti predložena za sprejem na Vladi RS najkasneje do 15. aprila 2013.

Vlada ugotavlja, da so se zaradi izvedenih normativnih in organizacijsko-tehničnih ukrepov na podlagi sklepov Vlade Republike Slovenije št. 35000-12/2012/10 z dne 14. 6. 2012 in št. 35000-12/2012/16 z dne 25.10.2012 pospešile aktivnosti priprave posameznih državnih prostorskih načrtov, tako da je Vlada Republike Slovenije v letu 2012 sprejela naslednje prostorske umestitve pomembnejših infrastrukturnih objektov v prostor:

  • Uredbo o DPN za gospodarsko središče Feniks (sprejem dne 22.3.2012);
  • Uredbo o DPN za HE Brežice (sprejem dne 27.6.2012);
  • Uredbo o DPN za prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda R 26 Krašnja Kresnice na območju Dešna (sprejem dne 5.7.2012);
  • Uredbo o DPN za daljnovod Cirkovce Pince (sprejem dne 12.7.2012);
  • Uredbo o DPN za plinsko - parno elektrarno v termoelektrarni Trbovlje (sprejem dne 19.7.2012);
  • Uredbo o DPN za prenosni plinovod R297B Šenčur–Cerklje na Gorenjskem (sprejem dne 23.8.2012);
  • Uredbo o DPN za cesto Hrastnik - Zidani most – Radeče in deviacijo ceste Rimske Toplice – Zidani most – Radeče (sprejem dne 28.9.2012);
  • Uredbo o DPN za daljnovod 2x110 kV Brestanica – Hudo (sprejem dne 8.11.2012);
  • Uredbo o DPN za prenosni plinovod M6 od Ajdovščine do Lucije (sprejem dne 21.11.2012);
  • Uredbo o DPN za državno cesto med AC A1 pri Novem mestu in priključkom Maline (sprejem dne 20.12.2012).


Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da zaradi razlogov, navedenih v poročilu iz 1. točke tega sklepa (predvsem razlogov, ki izhajajo iz varovanja okolja in varovanja narave), aktivnosti v posamičnih postopkih priprave državnih prostorskih načrtov niso bile realizirane v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije št. 35000-12/2012/10 z dne 14. 6. 2012 in št. 35000-12/2012/16 z dne 25.10.2012, zato v zvezi s temi postopki priprave državnih prostorskih načrtov Vlada Republike Slovenije sprejema sklepe o njihovem nadaljevanju, mirovanju oziroma ustavitvi priprave.

V postopku priprave državnega prostorskega načrta za območje HE Mokrice Ministrstvo za kmetijstvo in okolje do 31.3.2013 zagotovi izvedbo vseh aktivnosti za uskladitev načrtovanih ureditev z Republiko Hrvaško v okviru čezmejne presoje vplivov na okolje ter zaključi postopek celovite presoje vplivov na okolje in izda odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje, tako da bo Vlada Republike Slovenije uredbo o državnem prostorskem načrtu sprejela najkasneje do 15.4.2013.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto med AC A1 in priključkom Velenje jug (navezava na varianto E2) se zaradi izkazane nesprejemljivost, aprila 2008 na Vladi RS potrjene, najustreznejše variante F2-2 z vidika varstva kmetijskih zemljišč in nesprejetosti trase v lokalnem okolju ter zaradi velikih vplivov variante F3b na območja ohranjanja narave in nasprotovanja umestitvi trase v lokalnem okolju, za varianti F2-2 in F3b ustavi. Z namenom izboljšanja prometne povezave območja Savinjsko Šaleške regije z mednarodnimi prometnimi povezavami se umeščanje trase nadaljuje v okviru koridorja obstoječe cestne povezave Arja vas – Velenje, tako da se zagotovi tudi ustrezno navezavo na načrtovano cesto med Velenjem in Slovenj Gradcem (načrtovano z državnim prostorskim načrtom za državno cesto med priključkom Velenje jug in priključkom Slovenj Gradec jug).

Postopka priprave državnega prostorskega načrt za obvoznico Škofljica ni mogoče nadaljevati do pridobitve stališča Ministrstva za kmetijstvo in okolje glede uporabljene metodologije za oceno vpliva ceste na vrste in habitate, glede določitve potrebne količine nadomestnih habitatov ter načina izvedbe in upravljanja nadomestnih habitatov. Za izboljšanje prometne pretočnosti Vlada nalaga Družbi za avtoceste Republike Slovenije pospešitev ureditve polnega avtocestnega priključka Šmarje Sap z zaključkom ureditve najkasneje do 30. 6. 2014, upravljavcu državne ceste, Direkciji Republike Slovenije za ceste pa izvedbo ukrepov za boljšo pretočnost na obstoječi cesti z zaključkom ureditve najkasneje do 30. 6. 2014.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta za državno cesto Cerkno Hotavlje se ustavi, ker zaradi izkazane visoke investicijske vrednosti, slabe prometno – ekonomske sprejemljivosti predlagane variante v severnem koridorju in zaradi odkritega nasprotovanja lokalne skupnosti variantam S1 in S2, nadaljevanje postopka priprave DPN v okviru variante S1 in S2 ni mogoče. Za zagotovitev čim hitrejšega izboljšana prometne povezanosti Severnoprimorske regije z Osrednjo Slovenijo Vlada RS nalaga upravljavcu državne ceste, Direkciji Republike Slovenije za ceste, da prioritetno nadaljuje z modernizacijo obstoječe cestne povezave in za ta namen zagotovi sredstva v letih 2013 in 2014.


© 2012 - 2024 Portal Energetika