Novica

Rudarska pravica Wienerberger opekarni Ormož

⇒ Rudarstvo ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije bo sklenila koncesijsko pogodbo za izkoriščanje mineralne surovine z gospodarsko družbo WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ, d. d. Za podpis pogodbe je vlada pooblastila ministra za gospodarstvo dr. Mateja Lahovnika.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o rudarskih pravicah za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin v pridobivalnih prostorih Lukovica – širitev v občini Lukovica, Zala v Davči v občini Železniki, Špitalič v občini Kamnik, Paka – širitev 2 v mestni občini Velenje in Hardeška šuma v občini Ormož.

 

V skladu s 16. členom Zakona o rudarstvu – ZRud in Uredbe je Ministrstvo za gospodarstvo izvedlo javni razpis za podelitev rudarske pravice. Na pridobivalnem prostoru glinokopa Hardeška šuma, Občina Ormož, je bila za izkoriščanje opekarske gline s pravnomočno odločbo o izbiri koncesionarja izbrana gospodarska družba WIENERBERGER OPEKARNA ORMOŽ, d. d.. 


Koncesija za gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine se podeli za 6 (šest) let od dneva podpisa koncesijske pogodbe. 


© 2012 - 2021 Portal Energetika