Novica

S pospešitvijo postopkov umeščanja v prostor več sprejetih državnih prostorskih načrtov

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Z namenom pospešitve postopkov umeščanja v prostor je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v preteklem letu sprejelo in izvedlo več organizacijsko-tehničnih ukrepov, ki so doprinesli k enkrat večjemu številu sprejetih uredb o državnih prostorskih načrtih (DPN) v primerjavi z letom 2011, posledično pa k skrajšanju časa do izvedbe investicij.

Primerjava med letom 2011, ko je bilo sprejetih 5 uredb, in letom 2012, ko je bilo sprejetih 10 uredb (60 postopkov DPN v pripravi), kaže, da je ministrstvo sprejelo pravilne ukrepe za odpravo administrativnih ovir v teh postopkih.


Ministrstvo je namreč v prvi polovici 2012 pripravilo nujne spremembe Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov (uveljavitev v juliju 2012), s katerimi se je konkretno:

  • uveljavil molk organa,
  • skrajšali so se roki za projektne pogoje in soglasja,
  • odpravila se je potrditev OPN-jev s strani ministra, pristojnega za prostor, ter
  • odpravile druge administrativne ovire v postopku DPN in postopku pridobitve gradbenega oziroma uporabnega dovoljenja, ki te postopke podaljšujejo in dražijo.

 
K hitrejšemu umeščanju je z organizacijsko-tehničnega vidika bistveno doprinesla tudi Vlada RS, ko je določila prioritetne razvojne projekte in posamezne aktivnosti, ki so potrebne za pripravo DPN-jev skupaj z odgovornimi nosilci in časovnicami za njihovo pripravo, tako v letu 2012, kot po letu 2012. MzIP kot koordinator DPN-jev je izvajanje ukrepov redno spremljal in koordiniral pristojne resorje in druge deležnike v teh postopkih ter vladi predlagal tudi dodatne ukrepe posameznih deležnikov v teh postopkih, kot so: priprava poenotenih navodil s področja določanja nadomestnih habitatov, varstva najboljših kmetijskih zemljišč, čezmejne presoje vplivov na okolje ter priprava strokovnih podlag in evidenc s teh področij za načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena.


Na področju energetike nam je v letu 2012  tako uspelo zaključiti dva za Slovenijo strateško pomembna postopka DPN in sicer za DV Cirkovce-Pince in za DV Brestanica-Hudo in s tem zagotoviti podlago za umeščanje teh pomembnih projektov v prostor. 


Sprejet je bil tudi prvi DPN za cesto na tretji razvojni osi in sicer za odsek med avtocesto A1 pri Novem mestu in priključkom Maline v Beli krajini, ki vključuje tudi predor skozi Gorjance in DPN za novo cesto med Hrastnikom in Zidanim mostom.


Za nadaljnjo pospešitev postopkov umeščanja v prostor bodo poleg večjih sistemskih zakonskih sprememb na področju urejanja prostora in graditve objektov nujne tudi spremembe druge področne zakonodaje (okolje, narava, vode, kmetijska zemljišča, varstvo kulturne dediščine idr.), ki bistveno vplivajo na te postopke z vsebinskega, organizacijskega, finančnega in časovnega vidika.

 


Tabela: Podatki o pripravi in sprejetih DPN v letih 2011 in 2012

Državni prostorski
načrti (DPN)
Število sprejetih uredb o DPN v letu 2011 Število DPN v pripravi 1.1.2012 Število DPN v pripravi 31.12.2012 Število sprejetih uredb o DPN v letu 2012 Število DPN katerih priprava je bila ustavljena
Železnice -- 12 10 -- 2
Ceste – po ReNPIA 1 8 7 -- 1
Ceste – ostalo  1 17 14 2 1
Elektrarne 1 4 3 2 --
Letališča -- 1 1 -- --
Daljnovodi -- 10 8 2 --
Plinovodi 1 17 13 3 1
Ostalo 1 6 4 1 --
Skupaj 5 75 60 10 5


 

 
 


© 2012 - 2023 Portal Energetika