Novica

Sekcija IPET uspešno zaključuje tretje leto svojega delovanja

Sekcija za Izmenjavo Podatkov na Energetskem Trgu (IPET), ki deluje od decembra 2010 na pobudo nacionalnega energetskega regulatorja Javne agencije RS za energijo pod okriljem Energestke zbornice Slovenije, zaključuje tretjo leto delovanja. Ključni cilj sekcije je razvoj novega slovenskega standarda za poenotenje pristopov v informatizaciji procesov izmenjave podatkov med vsemi udeleženci na trgu električne energije in kasneje zemeljskega plina.

Delo sekcije se je v letu 2013 osredotočalo predvsem na strokovno diskusijo o implementaciji procesov elektronske izmenjave podatkov v ključnih procesih na trgu z električno energijo, ki jih člani sekcije na podlagi razpoložljivih odprtih standardov ebIX, ENTSO-E in IEC uvajajo v svoje informacijske sisteme. Poudarek je bil na analizi implementacije avtomatizirane (B2B) izmenjave podatkov z uporabo spletnih storitev. Na podlagi tesnega sodelovanja sekcije z ebIX ETC smo v letu 2013 v Sloveniji uspešno implementirali B2B izmenjavo podatkov na podlagi uporabe odprtih standardov ebIX in ENTSO-E v pilotnem projektu pri Borzen d.o.o. v sodelovanju z ELES in elektro-distribucijskim podjetjem/SODO,  (elektronska izmenjava podatkov organizatorja trga z električno energijo za namene bilančnega obračuna).Poleg tega je sekcija obravnavala odprta vprašanja avtomatizirane izmenjave podatkov v projektih pri Javni agenciji RS za energijo (izmenjava podatkov za obračun omrežnine, izmenjava podatkov o proizvodnji iz OVE/SPTE, registracija udeležencev na trgu z energijo – REMIT) ter pri SODO d.o.o.  (pilotni projekt PERUN ZP) in Informatiki d.d. (uvajanje eIS).

Sekcija je v letu 2013 tudi aktivno sodelovala pri pripravi predlogov za izboljšanje krovne zakonodaje (novi Energetski zakon). V tem letu je zaradi aktivne vključitve njenih krovnih organizacij ebIX in ENTSO-E v procese standardizacije pri IEC (WG 16 »Deregulated energy market communications« (IEC 62352)) vzpostavila obojestransko sodelovanje z SIST TC/PSE »Procesni sistemi v energetiki«, ki je zrcalni odbor IEC in CENELEC TC57 »Power systems management and associated information exchange« pri SIST. Predstavniki sekcije so aktivno sodelovali v delovnih telesih ebIX (ETC, CuS in EMD). Priznanje delu sekcije je izkazala tudi organizacija ebIX, ki je izvolila predsednika sekcije na funkcijo sopredsedujočega ebIX.

Sekcija je izvedla tudi načrtovane aktivnosti v zvezi s spodbujanjem deležnikov na trgu z zemeljskim plinom za vključitev v sekcijo oziroma z informiranjem le-teh o dobrih praksah implementacije učinkovitih procesov elektronske izmenjave podatkov na trgu z električno energijo.
 
Sekcija ob tem obvešča zainteresirano javnost, da je objavila dva koristna dokumenta, ki jih bo posodabljala dvakrat letno.


© 2012 - 2024 Portal Energetika