Novica

Sklad NEK je tudi v letu 2013 dosegel dobre poslovne rezultate

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Upravni odbor Sklada NEK je 17. marca 2014 na 18. redni seji sprejel revidirani zaključni račun Sklada in Poslovno poročilo za leto 2013. Nadzorni odbor Sklada je zaključni račun in poslovanje obravnaval na 15. redni seji 19. marca 2014. Poslovanje Sklada NEK je pregledalo tudi neodvisno zunanje podjetje za revidiranje KPMG Slovenija, ki je v celoti potrdilo zakonitost poslovanja Sklada NEK v letu 2013.

Foto: NEK

Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je v letu 2013 dosegel donosnost v višini 3,6 odstotka. Na rezultat poslovanja je v veliki meri vplivala kriza v slovenskem bančnem prostoru. Konec leta 2013 je bilo v Skladu zbranih 167,7 mio evrov finančnih naložb. Premoženje se je povečalo za 4,6 odstotka oz. za 7,4 mio evrov glede na stanje portfelja Sklada konec leta 2012 (160,3 mio EUR  knjižno stanje portfelja konec leta 2012).

Sklad NEK je v letu 2013 nekoliko povečal izpostavljenost do lastniških vrednostnih papirjev, delež lastniških vrednostnih papirjev se je tako glede na konec leta 2012 povečal za 8,17 odstotnih točk na 15,89 % ob koncu leta 2013. Na drugi strani se je najbolj znižal delež naložb v obvezniške vzajemne sklade (- 2,2 od. točke) in v bančno - finančne obveznice, konec leta 2012 je ta delež znašal 4,97 %, konce 2013 pa le še 3,03 %. Delež netržnih vrednostnih papirjev je ob koncu leta znašal 2,95 %. Na denarnem trgu je Sklad NEK tekom leta 2013 postopoma zniževal delež naložb, konec leta je delež naložb v instrumente denarnega trga znašal 19,32 %.

S sredstvi upravlja Sklad NEK samostojno oziroma sredstev ne daje v zunanje upravljanje. V skladu s predpisano računovodsko politiko naložbe vrednoti po tekočih tržnih vrednostih. Pri upravljanju sredstev bo Sklad NEK tudi v prihodnje spoštoval načela varnosti, razpršenosti in likvidnosti.

Poročila o poslovanju

Vir: Sklad NEK


© 2012 - 2021 Portal Energetika