Novica

Sklenjena Pogodba o izvajanju obvezne državne GJS za ravnanje z radioaktivnimi odpadki

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na 53. dopisna seja dne 30. 12. 2022 sklenila Pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki z ARAO – Agencijo za radioaktivne odpadke za leto 2023. Na današnji 30. redni seji je bil sklenjen še Aneks k pogodbi, ki določa izvajanje nalog, ki se financirajo iz državnega proračuna za leti 2023 in 2024.

Z namenom izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (GJS RAO), sklenejo ustanovitelj in zavod Pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki.

S pogodbo se uredijo razmerja pogodbenih strank ter obseg nalog za financiranje dejavnosti zavoda za izvajanje obvezne GJS RAO. Pogodba se zaradi narave GJS RAO sklene za nedoločen čas.

Na podlagi pogodbe ministrstvo, pristojno za odpadke, in zavod za financiranje GJS RAO vsako leto sklenita aneks k Pogodbi o financiranju izvajanja GJS RAO, s katerim na podlagi dvoletnega poslovnega načrta zavoda za tekoče leto in glede na obseg nalog izvajanja GJS RAO podpisnika določita višino sredstev, potrebnih za izvajanje nalog GJS RAO, ki se financirajo iz državnega proračuna Republike Slovenije. Ministrstvo, pristojno za odpadke, je prevzelo financiranje izvajanja GJS RAO s 1. januarjem 2023.

Predmet aneksa je zagotavljanje finančnih sredstev in izplačil iz proračuna Republike Slovenije zavodu za opravljene storitve na podlagi Poslovnega načrta Agencije za radioaktivne odpadke za leti 2023 in 2024, ki obsega storitve GJS RAO. Aneks zagotavlja tudi sredstva za nadomestila lokalnim skupnostim zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov, v skladu z Uredbo o merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta in nakup ter vzdrževanje osnovnih sredstev, ki jih ima zavod v brezplačni uporabi.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika