Novica

Sklep o izvedbi DPN za polje vetrnih elektrarn Mislinja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na včerajšnji 46. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za polje vetrnih elektrarn Mislinja. Pobudo za pripravo DPN je podalo Ministrstvo za infrastrukturo.

Imetnik energetskega dovoljenja za izvedbo projekta je družba STIRIA INVEST d.o.o.

Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) je Ministrstvo za okolje in prostor z javnim naznanilom obvestilo javnost o podani pobudi. Pobuda in javno naznanilo sta bila od 13. junija 2019 do 26. julija 2019 javno objavljena na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor. Pripravljavec je od junija 2019 do septembra 2020, v skladu z ZUreP-2, pridobil smernice pristojnih nosilcev urejanja prostora, ter odločbo Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, pri Ministrstvu za okolje in prostor, da je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, v kateri se izvede tudi presoja sprejemljivosti na varovani območji narave.

Na podlagi analize smernic je bilo število vetrnic s predlaganih 15 v pobudi zmanjšano na 4. Skupna nazivna moč polja vetrnih elektrarn bo največ do 45 MW.  

Sklep v skladu z drugim odstavkom 86. člena ZUreP-2 vsebuje cilje načrtovane prostorske ureditve, opis načrtovane prostorske ureditve z osnovnimi značilnostmi in okvirnim območjem ter občinami, na območju katerih bo predvidoma načrtovana prostorska ureditev, navedbe o pobudniku in investitorju državnega prostorskega načrta, nosilcih urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, obveznost izvedbe postopkov celovite presoje in presoje vplivov na okolje, obveznosti vseh udeleženih v postopku v zvezi s pripravo državnega prostorskega načrta, ter seznam strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika