Novica

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 30. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak, ki je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo.

Postopek priprave in sprejetja državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak (DPN) se v skladu s tem sklepom izvede na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora (ZureP-2).

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo. Načrtovana je postavitev polja vetrnih elektrarn s štirimi vetrnimi agregati in spremljajoče ureditve na ovršju Paškega Kozjaka ter priključitev v omrežje z dvosistemskim 20 kilovoltskim (kV) kablovodom v razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Trnovlje.

Načrtovana izgradnja polja vetrnih elektrarn (PVE) Paški Kozjak bo prispevala k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov. Cilj energetske in podnebne politike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnostni način, in sicer tako, da se zagotovi prehod v podnebno nevtralno družbo in dosežejo cilji trajnostnega razvoja. Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki sledi določilom Strategije razvoja Slovenije, potrjuje kot ciljno vrednost do leta 2030 vsaj 27 % delež obnovljivih virov v končni rabi energije, od tega 43 % delež v sektorju električna energija. V ocenjenem začrtanem poteku po posameznih tehnologijah obnovljivih virov, ki jih Slovenija namerava uporabiti za uresničitev skupnih in sektorskih začrtanih potekov za energijo iz obnovljivih virov od leta 2020 do leta 2030, je tudi vetrna energija.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika