Novica

Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na včerajšnji 25. redni seji sprejela Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Rogatec, ki je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo.

Postopek priprave in sprejetja državnega prostorskega načrta (DPN) za polje vetrnih elektrarn Rogatec, se v skladu s tem sklepom izvede na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora.

Načrtovana izgradnja PVE Rogatec bo prispevala k povečanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov, v skladu z načeli energetske politike in Energetskim zakonom ter strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Cilj energetske in podnebne politike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnostni način tako, da se zagotovi prehod v podnebno nevtralno družbo in dosežejo cilji trajnostnega razvoja. Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN), ki sledi določilom Strategije razvoja Slovenije, potrjuje kot ciljno vrednost do leta 2030 vsaj 27 % delež obnovljivih virov v končni rabi energije, od tega 43 % delež v sektorju električna energija. V ocenjenem začrtanem poteku po posameznih tehnologijah obnovljivih virov, ki jih Slovenija namerava uporabiti za uresničitev skupnih in sektorskih začrtanih potekov za energijo iz obnovljivih virov od leta 2020 do leta 2030, je tudi vetrna energija. V analiziranih scenarijih razvoja je upoštevan vetrni potencial 415 MW, ki je bil ocenjen v okviru prenove Akcijskega načrta za obnovljive vire energije 2010-2020.

Povečanje proizvodnje električne energije v vetrnih elektrarnah je od obstoječih 6,3 GWh v letu 2017 načrtovano do leta 2040 po scenariju, ki predpostavlja le nadaljevanje obstoječih ukrepov, na 32 GWh in po razvojnem scenariju NEPN, na 577 GWh. Ocenjeni začrtani ukrepi po posameznih tehnologijah obnovljivih virov, ki jih Slovenija namerava uporabiti za uresničitev skupnih in sektorskih začrtanih potekov za energijo iz obnovljivih virov od leta 2020 do leta 2030, vključno z načrtovano nameščeno zmogljivostjo po posamezni tehnologiji, v sektorju proizvodnja električne energije, predvidevajo porast z 10 MW v letu 2020 na 150 MW v letu 2030. Za dosego teh ciljev se spodbuja napredne tehnologije in sistemov obratovanja s čim manjšim hrupom in vplivom na netopirje in ptice.

Vir: MOP


© 2012 - 2022 Portal Energetika