Novica

Sklep o oblikovanju obveznih rezerv nafte in njenih derivatov v letu 2018

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 171. redni seji sprejela sklep, da se v letu 2018 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni v letu 2017 in pomeni minimalno količino 587.864 ton ekvivalenta surove nafte.

Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v letu 2018 v višini 587.864 ton ekvivalenta surove nafte se zagotavljajo kot neosvinčeni motorni bencin super 95, dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko, gorivo JET A1 in kurilno olje – srednje. V navedeni količini so upoštevane že doslej oblikovane količine obveznih rezerv. Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov morajo doseči minimalno stanje zalog, določenih v prejšnji točki, najpozneje 1. aprila 2018.

Zakon o blagovnih rezervah v 21. a členu določa, da mora Republika Slovenija zagotavljati minimalne količine obveznih rezerv nafte in naftnih derivatov, ki ustrezajo dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni. Obvezne rezerve nafte in njenih derivatov se oblikujejo in zagotavljajo po proizvodih in količinah, ki jih za vsako koledarsko leto določi Vlada RS na predlog ministrstva, pristojnega za preskrbo. Financirajo se iz sredstev posebnega nadomestila za izvajanje gospodarske javne službe oblikovanja obveznih rezerv nafte in njenih derivatov.

Pri izračunavanju minimalnih zalog se upošteva poraba vseh naftnih derivatov na podlagi podatkov energetske statistike, ki jih zbira Statistični urad Republike Slovenije. Izračunavanje se opravi v skladu s Pravilnikom o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov.

V letu 2017 je bila domača poraba naftnih derivatov po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije 2.238.605 ton, kar v ekvivalentu surove nafte znese 2.384.114 ton. Na podlagi tega se v letu 2018 oblikujejo obvezne rezerve nafte in njenih derivatov v višini, ki ustreza dnevnemu povprečnemu neto uvozu za devetdeset dni v letu 2017 in pomeni minimalno obvezo 587.864 ton ekvivalenta surove nafte, ki se zagotavlja kot neosvinčeni motorni bencin super 95, dizelsko gorivo, kurilno olje – ekstra lahko, gorivo JET A1 in kurilno olje – srednje.

Kakovost oblikovanih obveznih rezerv mora ustrezati kakovosti, kakršno za posamezno gorivo določajo veljavni predpisi.

Vir: MGRT


© 2012 - 2024 Portal Energetika