Novica

Sklep o oceni nezadostnih finančnih sredstev podporne sheme za proizvodnjo v letu 2014

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Na podlagi osmega odstavka 31. člena Pravil za delovanje Centra za podpore (Uradni list RS, št. 86/09) (v nadaljevanju: Pravila) v povezavi s 518. členom Energetskega zakona (EZ-1) (Uradni list RS, št. 17/14) družba Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana, kot Center za podpore izdaja Sklep o oceni nezadostnih finančnih sredstev podporne sheme za proizvodnjo v letu 2014.

Sklep o oceni nezadostnih finančnih sredstev podporne sheme za proizvodnjo v letu 2014

 1. Center za podpore z dnem 29. 4. 2014 udeležencem podporne sheme ne izplačuje več podpor za proizvedeno električno energijo, ki presega dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin proizvodnje.
 2. Dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin električne energije znaša +/-15 odstotkov na letni ravni.
 3. Sklep velja za vse proizvodne naprave, vključene v sistem podpor, razen za proizvodne naprave do 50 kW nazivne moči, za katere je udeleženec sporočil načrtovane količine proizvodnje.
 4. Udeležencem, katerih proizvodne naprave so do začetka veljavnosti tega sklepa že izpolnile količinsko omejitev, se obratovalna podpora do konca koledarskega leta ne izplačuje oziroma se jim v okviru zagotovljenega odkupa plačuje le cena iz šestega odstavka 31. člena Pravil.
 5. Udeležencem, katerih proizvodne naprave do začetka veljavnosti tega sklepa še niso izpolnile količinske omejitve, se obratovalna podpora izplačuje do izpolnitve količinske omejitve.

Obrazložitev:

 • Skladno z 31. členom Pravil so udeleženci podporne sheme dolžni Centru za podpore sporočiti načrtovane količine proizvodnje. Udeleženci načrtovane količine sporočijo najkasneje do konca meseca septembra v obliki aneksa k pogodbi za naslednje koledarsko leto. Ob izdaji prve odločbe o dodelitvi podpore udeleženci v postopku sklepanja pogodbe sporočijo količine do izteka tekočega koledarskega leta, če pa je odločba izdana v mesecu juliju ali kasneje, udeleženci sporočijo tudi količine za naslednje koledarsko leto, ki jih lahko do konca meseca septembra popravijo oziroma spremenijo.
 • Pravila v tretjem odstavku določajo, da dovoljeno odstopanje od načrtovanih količin električne energije znaša +/-15 odstotkov na letni ravni.
 • Skladno s četrtim odstavkom 31. člena Pravil za proizvodne enote do 50 kW nazivne moči (»mikro enote«) dovoljeno odstopanje ni omejeno, če udeleženec sporoči načrtovane količine proizvodnje. Če udeleženec ne sporoči načrtovanih količin proizvodnje skladno s pogodbo in Pravili, se dovoljeno odstopanje upošteva, in sicer glede na zadnje pravilno sporočene načrtovane količine. Če teh količin ni, jih določi Center za podpore.
 • Center za podpore na podlagi projekcij priliva in odliva sredstev za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (v nadaljnjem besedilu: sredstva podporne sheme) cenjuje, da sredstva podporne sheme ne zadoščajo več za izplačila podpor nad dovoljenim odstopanjem od načrtovanih količin proizvodnje.Skladno z osmim odstavkom 31. člena Pravil zato izdaja ta sklep, s katerim omejuje izplačevanje podpor na načrtovane količine proizvodnje, upoštevajoč dovoljena odstopanja.
 • Sklep velja za vse proizvodne enote, vključene v sistem podpor, razen za proizvodne enote do 50 kW nazivne moči, za katere je udeleženec sporočil načrtovane količine proizvodnje (četrti odstavek 31. člena Pravil).
 • Udeležencem, katerih proizvodne naprave so do začetka veljavnosti tega sklepa že izpolnile količinsko omejitev, se obratovalna podpora do konca koledarskega leta ne izplačuje oziroma se jim v okviru zagotovljenega odkupa plačuje le cena iz šestega odstavka 31. člena Pravil.
 • Udeležencem, katerih proizvodne naprave do začetka veljavnosti tega sklepa še niso izpolnile količinske omejitve, se obratovalna podpora izplačuje do izpolnitve količinske omejitve.

Vir: Borzen

 

Povezana vsebina:


© 2012 - 2024 Portal Energetika