Novica

Sklep o pripravi DPN za daljnovod 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPP) za daljnovod 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog se je začel na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in 108/09), nadaljuje pa se v skladu z drugim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.). Prostorska konferenca je na podlagi analize smernic nosilcev urejanja prostora in osnutka sklepa o začetku postopka na svoji seji 20. 4. 2012 namreč presodila, da je treba pripraviti nov sklep o pripravi državnega prostorskega načrta.

Hkrati s tem sklepom se zato tudi nadomesti Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj–Podlog z dne 16. 9. 2010 .

Obstoječi 220 kV daljnovod Šoštanj-Podlog bo tako nadgrajen v dvosistemski  daljnovod 2 x 400 kV Šoštanj-Podlog in bo bistveno povečal prenosne zmogljivosti v tem delu države. Prav tako pa bo zagotovil dodatne prenosne zmogljivosti med Termoelektrarno Šoštanj in RTP Podlog.


© 2012 - 2021 Portal Energetika