Novica

Sklep o pripravi DPN za izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za razdelilno transformatorske postaje (RTP) 110/20 kV Dobruška vas, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Z izgradnjo RTP 110/20 kV Dobruška vas se bo izboljšala kakovost napajanja občin Škocjan in Šentjernej, istočasno pa bo RTP 110/20 kV Dobruška vas prevzela del konzuma RTP Bršljin in RTP Gotna vas. Za obstoječe daljnovodno omrežje na tem območju so namreč značilne zelo slabe obratovalne razmere, visoki padci napetosti, težave pri zagotavljanju rezervnega napajanja, ob vsem tem pa tudi naraščajoči odjem.

 

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občine Škocjan. RTP zajema ravno ograjeno površino maksimalne velikosti 80 m × 80 m, objekti so višine približno 10 m, celotno območje pa je ograjeno z ograjo višine približno 2,2 m. Varnostni pas RTP znaša 15 m od roba ograje.

Za nadaljo obravnavo sta predlagani variant “G” in “J”. Vključitev variante “G” se izvede z nadzemnim daljnovodom proti severozahodu dolžine približno 600 m. Vključitev variante “J” se izvede z nadzemnim daljnovodom proti severu dolžine približno 850 m.

 

Vlada je sprejela še sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo DPN načrta za RTP 110/20 kV Dobruška vas. Sestavljajo jo:

  • Angelca Kunšič, višja svetovalka I, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor – predstavnica koordinatorja priprave DPN,
  • Mateja Klinar, sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo – predstavnica pobudnika priprave DPN in
  • Darija Rus-Jamnik, Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, Ljubljana – predstavnica investitorja.

© 2012 - 2022 Portal Energetika