Novica

Sklep o pripravi DPN za prenosni plinovod M10 Vodice–Rateče

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M10 Vodice–Rateče, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

V skladu z 21. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP, Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 – popr.) koordinator po izvedeni prostorski konferenci pripravi sklep, s katerim določi naloge v zvezi z aktivnostmi, potrebnimi za pridobitev vseh podatkov in strokovnih podlag, za katere je bilo v smernicah ugotovljeno, da naj se z namenom upoštevanja predpisov pridobijo in uporabijo pri načrtovanju v pobudi predvidenih prostorskih ureditev, ter roke in financiranje.

Ker se postopek priprave državnega prostorskega načrta (DPN) nadaljuje v skladu z drugim odstavkom 62. člena ZUPUDPP, prostorska konferenca pa je na seji dne 17. 2. 2012 presodila, da je treba pripraviti nov sklep o pripravi državnega prostorskega načrta, je koordinator le-tega pripravil in ponovno uskladil z MF, SVZ in pobudnikom.


© 2012 - 2022 Portal Energetika