Novica

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za kablovod Škofije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za kablovod 110 kV od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske meje pri MMP Škofije in imenovala delovno skupino za pripravo tega DPN.

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju Mestne občine Koper med naselji Dekani, Spodnje Škofije, Zgornje Škofije in državno mejo z republiko Italijo pri MMP Škofije, in sicer na vzhodni in zahodni strani hitre ceste H5.

Načrtovana prostorska ureditev obsega gradnjo novega 110 kV kablovoda od RTP 110/20 kV Dekani do slovensko-italijanske državne meje pri mednarodnem mejnem prehodu (MPP) Škofije, dolžine približno 4,6 km, vključno s telekomunikacijskimi povezavami in drugimi potrebnimi prilagoditvami obstoječe gospodarske javne infrastrukture in poteka v največji meri vzporedno z že obstoječo cestno infrastrukturo.


Bistvena cilja načrtovane prostorske ureditve sta:

  • povečanje integracije notranjega trga z električno energijo v Evropski uniji sorazmerno velikosti nove povezave. S povečanjem neto čezmejnih prenosnih zmogljivosti (NTC) se v večji meri omogoča nastop na slovenskem in italijanskem trgu vsem uporabnikom tega voda,
  • dostop do cenejših virov električne energije tako na slovenski kot italijanski strani in s tem povečanje konkurenčnosti na notranjem trgu z električno energijo v EU.

S kablovodom se bo vzpostavila nova 110 kV povezava za izmenični tok med sosednjima sistemskima operaterjema. Z novim povezovalnim elektrovodom se bodo povečale obstoječe razpoložljive zmogljivosti na prenosnem omrežju med slovenskim in italijanskim sistemskim operaterjem za več kot 18 %.


Sklep je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo in gradiva za pobudo ter analize smernic nosilcev urejanja prostora, ki ju je izdelalo podjetje Projekt, d. d., Nova Gorica.

Delovno skupino za pripravo DPN sestavljajo:

  • predstavnik Ministrstva za okolje in prostor (koordinator priprave DPN),
  • predstavnik Ministrstva za infrastrukturo (pobudnik DPN),
  • dva predstavnika investitorja.


Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika