Novica

Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda, ki se objavi na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Vlada RS je prav tako sprejela Sklep o imenovanju delovne skupine za pripravo državnega prostorskega načrta za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda.

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude znaša 50.000 EUR.

Načrtovana prostorska ureditev - Park vetrnih elektrarn senožeška brda - se razteza na območju med Razdrtim in Senožečami. Predvidena je izgradnja do 40 vetrnih elektrarn s skupno močjo do 120 MW, dostopnih cest ter povezovalnih 20 kV kablovodov, razdelilne transformatorske postaje (v nadaljnjem besedilu: RTP) Senožeška brda oziroma RTP Dolenja vas, prenosnega 2 x 110 kV kablovoda med RTP Senožeška brda oziroma RTP Dolenja vas in obstoječo RTP Divača ter izgradnja in obnova dveh 110 kV polj v RTP Divača. 

Območje prostorske ureditve se nahaja na območju občine Divača. Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi državnega prostorskega načrta, so:

  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za kmetijstvo;
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo;
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Direktorat za okolje;
  • Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje;
  • Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
  • Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje;
  • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
  • Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z  nepremičninami;
  • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo;
  • Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo.

© 2012 - 2023 Portal Energetika