Novica

Sklep o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada je na današnji seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora na podlagi Sklepa o začetku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada je pooblastila Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, da pri Okrajnem sodišču v Ljubljani in na Vrhniki v 30 dneh po uveljavitvi te uredbe vloži v skladu s to uredbo predlog za izbris zaznambe začasnih ukrepov v zemljiško knjigo.

V enem letu od uveljavitve uredbe se je na določenih zemljiščih izkazalo, da ne obstaja več utemeljena nevarnost, da bo sicer izvedba prostorske ureditve za izgradnjo plinovoda M3/1 Kalce–Vodice onemogočena ali močno otežena. Zaradi tega se zavarovano območje ustrezno zmanjša. Tudi zemljišča oziroma parcele, katerih deli so v zavarovanem območju, se izločijo iz zavarovanega območja.

Po ponovni proučitvi vrst začasnih ukrepov se v zavarovanem območju dovoli parcelacija zemljišč, saj se z izvajanjem same parcelacije ne bo onemogočila ali otežila izvedba prostorske ureditve.

Hkrati se na zavarovanem območju dovoli izvedba priključkov na obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo in izboljšanje komunalne in druge infrastrukture ter izvedba rekonstrukcije objektov, ki so nujno potrebne za vzdrževanje objektov ter za bivanje in delo prebivalcev na zavarovanem območju.


© 2012 - 2022 Portal Energetika