Novica

Sklep Vlade Republike Slovenije o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za radioaktivne odpadke za leto 2013, ki ga je sprejel upravni odbor Agencije za radioaktivne odpadke na 11. redni seji, dne 14. 2. 2013.

V Programu dela in finančnem načrtu ARAO obravnava naloge in projekte, za katere načrtuje, da jih bo izpeljal v tekočem letu, dinamiko dela in finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo. Upravni odbor ARAO, v skladu z internimi akti, sprejema in potrjuje program dela, Vlada Republike Slovenije pa kot ustanoviteljica ARAO daje svoje soglasje k predlaganemu programu. Za vsak projekt v programu so kratko pojasnjeni njegova vsebina, osnovni namen, vhodni pogoji oziroma začetne zahteve, pričakovani rezultati, način izvedbe, trajanje, ocena sredstev potrebnih za izvedbo ter viri financiranja.

ARAO je pri pripravi revidiranega Programa dela in Finančnega načrta ARAO za leto 2013, ki ga je na svoji 11. redni seji dne 14. 2. 2013 sprejel Upravni odbor ARAO, in ki je bil dne 18. 2. 2013 posredovan ministrstvu, upošteval, da so vsebine in obseg dejavnosti, ki jih načrtuje izvesti v letu 2013, odvisne od odločitve o investicijskem programu za odlagališče NSRAO, ki je, v skladu z 20. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, osnova za potrditev in odobritev predlagane izvedbe investicije.© 2012 - 2022 Portal Energetika