Novica

Sklep Vlade RS o sprejetju Poročila o izvajanju tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v letu 2011

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Izdelava poročila o izvedenem nadzoru nad zapiralnimi in drugimi dejavnostmi v Rudniku Trbovlje-Hrastnik za leto 2010 je obveznost, ki jo nalagata ZPZRTH-UPB2 (Uradni list RS, št. 26/05) in Uredba o pravilih za opravljanje tehničnega in finančnega nadzora nad izvajanjem programa postopnega zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik (Uradni list RS št. 34/01 in 28/02). Sprejetje poročila nima nobenih neposrednih finančnih posledic.

Nadzor nad izvajanjem programa zapiranja in porabo sredstev za leto 2011 je opravil IRGO Consulting, d.o.o., družba, ki je bila na podlagi javnega razpisa izbrana za tehnični in finančni nadzor postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v programskem obdobju 2005 - 2009 ter za leto 2010 in za leto 2011 na podlagi postopka brez predhodne objave v skladu s 3. točko prvega odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju. Družba je skupaj s podizvajalci opravila tehnični nadzor, finančni nadzor zapiranja in finančno revizijo zapiranja rudnika Trbovlje-Hrastnik.


Tehnični nadzor je opravljal nadzor nad jamskimi zapiralnimi deli v jamah Trbovlje, Hrastnik in Dol, nadzor nad prostorsko in ekološko sanacijo površine, rekonstrukcijo objektov in tekočimi vzdrževalnimi deli ter nadzor nad izdelavo tehnične dokumentacije. Finančni in tehnični nadzor se je izvajal v prvi polovici leta kot nadzor nad programom pripravljenim v novembru 2010, v mesecu juniju 2011 pa je poslovodstvo rudnika pripravilo nov program zapiranja RTH (2. izdaja), kot izsek veljavnega programa III. faze.


V prvi polovici leta 2011 so bila dela intenzivirana na področju globokih delov jam, z namenom, da se zmanjšajo fiksni stroški podjetja. Dejavnosti na področju ekološko prostorske sanacije, rušenju in rekonstrukciji cest pa so bile zaradi tega okrnjene. V letu 2011 je bilo realiziranih le 30 odstotkov načrtovanih stroškov na površini.


Finančni nadzor je potekal nad namensko in učinkovito rabo proračunskih in lastnih sredstev RTH ter nad pravilnostjo ločenega računovodskega evidentiranja zapiralnih del in drugih dejavnosti skladno s programom. Tekoče so pregledovali pogodbe, sklenjene zaradi izvajanja zapiralnih del v jami in na površini ter sistematično preverjali izbrane podatke in računovodske listine za mesečno stanje. Opravljen je bil pregled nad obračunom plač, stroški obresti za premostitveno financiranje in nadzor nad pravilnim izvajanjem javnih razpisov po določilih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). Opravljen je bil tudi nadzor nad izvajanjem kadrovsko - socialnega programa (KSP).


Finančni nadzor je bil opravljen z namenom pregleda, ali je bilo izvedeno ločeno računovodsko evidentiranje zapiralnih del za zapiralni del poslovanja družbe Rudnik Trbovlje-Hrastnik. Sistem prenosa stroškov iz podbilance proizvodnje v podbilanco zapiranja je bil tudi v letu 2011 dvosmeren; omogočeno je  bilo obračunavanje, zaračunavanje in evidentiranje stroškov del, ki jih proizvodna enota opravi za zapiralno  enoto in obratno.


Čisti poslovni izid zapiralnega dela poslovanja za leto 2011 kaže izgubo v višini 1,3 mio  EUR. Vzroka za izgubo v podbilanci zapiranja RTH d.o.o. sta dva, in sicer je sistemski razlog nepokrit strošek amortizacije za osnovna sredstva, ki so bila iz proizvodne podbilance prenesena v zapiralno podbilanco. Drugi vzrok pa je zmanjšanje proračunskega  financiranja zapiranja, ki mu ni bil ustrezno prilagojen obseg zapiralnih del.


Tudi v letu 2011 se je RTH d.o.o. zaradi nepodpisane pogodbe o financiranju iz državnega proračuna, posluževal premostitvenega financiranja. Premostitveno financiranje v letu 2011 je bilo značilno za prvo polovico leta. Kredite za financiranje zapiranja je najemal RTH d.o.o (proizvodna podbilanca), zapiralna podbilanca pa se je zadolževala pri proizvodnji. Po sklenitvi pogodbe med RTH in MG  je zapiralni del prejel plačilo iz proračuna za vse mesečne situacije za nazaj in tedaj je tudi vrnil izposojena sredstva proizvodnji (ta pa bankam). To financiranje je imelo seveda vpliv na povečani obseg stroškov za obresti. Večina sredstev, namenjenih zapiranju, je bila porabljena za kritje stroškov dela pri zapiranju jam, medtem, ko dela pri ekološko prostorski sanaciji zaostajajo glede na letni načrt in srednjeročni program, saj se zaostanek iz preteklih let še ne zmanjšuje.


V delu kadrovsko - socialnega programa ki zajema prezaposlitve, samozaposlitve, redne in invalidske upokojitve, upokojitve z dokupom manjkajočih let zavarovalne dobe in samozaposlitve delavcev, ki se odločijo za pridobitev statusa kmeta in prehod na zavod, je bilo razrešenih 65 presežnih delavcev, kar je 5 več od predvidenega letnega plana, pri čemer je bila večina razrešitev dosežena s pasivnimi oblikami razreševanja.


Skupna ugotovitev revizorja je, da so računovodski izkazi za zapiralni del poslovanja družbe RTH, d.o.o., v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili, ki so jih v družbi vzpostavili v zvezi z ločenim spremljanjem pridobivanja premoga in zapiranja rudnika ter dajejo resnično in pošteno sliko poslovnega izida in stanja zapiralnega dela poslovanja družbe v letu 2010.


© 2012 - 2022 Portal Energetika