Novica

Skupina HSE poslovno leto 2013 zaključila z dobičkom 75 mio EUR

Kljub nizkim cenam električne energije na evropskih trgih ter zaostreni finančno-likvidnostni situaciji je HSE zagotavljal nemoteneo nadaljevanje ključnega projekta skupine - izgradnjo nadomestnega bloka TEŠ 6. S pripravo strokovnih podlag za prepotrebno racionalizacijo in optimizacijo poslovanja skupine pa so naredili precejšen korak v smeri ohranjanja njenega obstoja in zagotavljanje razvoja. Po nerevidiranih podatkih je HSE d. o. o. realiziral 1,6 milijarde evrov čistih prihodkov od prodaje, 104 milijone evrov poslovnega izida iz poslovanja in 75 milijonov evrov čistega poslovnega izida.

Družbe skupine HSE so v letu 2013 proizvedle skupaj 8,3 TWh električne energije, s čimer so za 2 % presegle plan. Kljub zaostrenim pogojem poslovanja kot posledicah gospodarske krize in izredno nizkih cen električne energije na trgu, je bilo prodane 28,8 TWh električne energije, kar je 9 % nad planom. Dobro poslovanje se nadaljuje tudi v letošnjem letu, ko so družbe skupine HSE v prvem kvartalu po zaslugi izjemne hidrologije proizvedle 2,2 TWh električne energije, kar je za 28 % več od plana, skupaj s trgovanjem pa je bilo prodanih 7,1 TWh električne energije, kar je 8 % nad planiranim.

 

Čisti dobiček skupine HSE v prvem kvartalu 2014 je znašal 26 milijonov evrov.  


Tudi v prihodnje bodo poslovanje skupine HSE zaznamovale zaostrene razmere na trgih z električno energijo. Visoke subvencije za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v Evropi so privedle do strme rasti proizvodnje subvencioniranih obnovljivih virov, predvsem sončnih in vetrnih elektrarn, kar je povzročilo drastičen padec cen električne energije na praktično vseh evropskih trgih. Na podlagi šibke gospodarske rasti pa se je močno znižalo tudi povpraševanje in posledično cena emisijskih kuponov. Nizke cene električne energije tudi naše tekmece na evropskem trgu silijo v prilagajanje na nove razmere, zapiranje nerentabilnih elektrarn, zniževanje stroškov in odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja.


Velikega pomena za nadaljnjo rast in razvoj skupine HSE so tudi gibanja na finančnih trgih glede pridobivanja potrebnih virov za nadaljevanje začetih naložb skupine HSE. »Naša prioriteta namreč ostaja usmerjenost v zagotavljanje varne in zanesljive proizvodnje električne energije. V središču ostaja dokončanje gradnje nadomestnega bloka 6 TEŠ, v katero je aktivno vključena celotna skupina HSE,« dodaja Blaž Košorok, generalni direktor HSE. Projekt poteka v zastavljenih časovnih okvirih, prva sinhronizacija z omrežjem bi lahko bila že oktobra letos. 


Prihodnji obstoj in delovanje skupine HSE bosta pomembno odvisna tudi od učinkovitejših ukrepov znotraj skupine HSE v smisluboljšega gospodarjenja na vseh področjih. To predvideva tudi Poslovni načrt družbe in skupine HSE za leto 2014 s pogledom do 2016, ki je bil sprejet na zadnji seji nadzornega sveta HSE d. o. o. Pomembno je tudi, kako hitro in učinkovito bodo rešeni trenutno največji problemi. Izjemno pereče je stanje treh družb v skupini HSE, ki so praktično na robu solventnosti: Premogovnika Velenje, v katerem poteka priprava načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja, Termoelektrarne Šoštanj in Termoelektrarne Trbovlje.

 »Intenzivno si prizadevamo izkopati te družbe iz težav, seveda ob hkratni skrbi za socialno varnost zaposlenih,« poudarja Blaž Košorok, Prav tako, se bo potrebno odločiti glede smotrnosti nadaljevanja nekaterih že začetih investicij. Predvsem bo potrebno čim prej odgovoriti na vprašanje, kako nadaljevanja z vključenostjo v projekt gradnje HE na srednji Savi, za katerega še vedno ni podpisana koncesijska pogodba, vprašljiva pa je tudi donosnost in s tem izvedba načrtovane gradnje ČHE Kozjak in HE na Muri.


»Trenutne tržne razmere v Evropi ne omogočajo izvedbe praktično nobene investicije v proizvodne zmogljivosti (razen subvencioniranih OVE) in silijo proizvajalce v zaprtje številnih obstoječih elektrarn. Zato se v večini evropskih držav uvajajo mehanizmi za zagotavljanje zadostnih proizvodnih zmogljivosti oziroma tako imenovani CRM mehanizmi. Tudi Slovenija ne bo mogla ostati izjema na tem področju in ravno od uvedbe CRM mehanizmov bo odvisna usoda zgoraj omenjenih projektov,« pojasnjuje dr. Tomaž Štokelj, izvršni direktor trženja HSE.  


Kljub naštetemu HSE ostaja ključni akter na slovenskem energetskem trgu ter ena najuspešnejših slovenskih družb. Da bi tako ostalo, bo tudi v prihodnje potrebno veliko truda vlagati na področju trženja električne energije. Sektor trženja HSE je v zadnjih treh letih s trgovanjem z električno energijo ustvaril preko 40 milijonov evrov dobička iz trgovanja (samo v letu 2013 preko 16 milijonov evrov). V letošnjem letu se uvaja 7-dnevno ter 24-urno intra-day trgovanje, s čimer bo dodatno okrepil predvsem kratkoročne trgovalne aktivnosti. V letu 2013 je družba nadgradila tudi strategijo prodaje v skupini HSE proizvedene električne energije in s tem v devetih mesecih od njene uveljavitve zvišala vrednost portfelja prodane lastne proizvodnje za 4,6 milijonov evrov v primerjavi z linearnim modelom oziroma enakomerno prodajo.  


HSE kljub relativno visokim dobičkom prehaja v obdobje, ko bo poleg obresti potrebno začeti plačevati tudi glavnice najetih kreditov. V naslednjih letih bo samo letni odliv za TEŠ za glavnice in obresti na nivoju 100 milijonov evrov letno. Ob trenutnem predvidevanju nivoja cen električne energije bi bilo brez znižanja vseh vrst stroškov težko zagotoviti za to potrebna sredstva.


Vir: HSE


© 2012 - 2023 Portal Energetika