Novica

Uredba o DPN za rekonstrukcijo dela daljnovoda Gorica - Divača

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 94. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za rekonstrukcijo dela daljnovoda 2 × 110 kV Gorica–Divača (odsek Renče).

Predmet načrtovanja je rekonstrukcija dela starega enosistemskega 110 kV daljnovoda (od stojnega mesta SM29 do SM40), ki je bil v prvotni izvedbi zgrajen leta 1939, za napetost 132 kV, v dvosistemski daljnovod. Dolžina predvidene prostorske ureditve je približno 1,7 km in poteka med naselji Žigoni in Britof na območju Občine Renče do že obstoječe trase daljnovoda.

Uredba daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

V DPN, kot izvedbenem prostorskem aktu za državno prostorsko ureditev, so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede prometno tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor. Prikazane so ureditvene situacije gospodarske javne infrastrukture in grejenega javnega dobra, opisane pa so med drugim načrtovane prostorske ureditve, območje DPN, pogoji glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoji glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje, merila in pogoji za parcelacijo, pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. DPN vsebuje obvezne priloge, med katerimi so tudi stališča do pripomb in predlogov javnosti in občin, danih v času javne razgrnitve osnutka DPN ter predstavitve dopolnjenega DPN.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika