Novica

Skupščina družbe ELES, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji seji, kot ustanovitelj in edini družbenik v vlogi skupščine ELES, d.o.o., sprejela Letno poročilo družbe ELES, d. o. o. za leto 2014 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem, ki ga je sprejel nadzorni svet na seji dne 27. 5. 2015.

Vlada RS je sprejela konsolidirano letno poročilo skupine ELES za leto 2014 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem, ki ga je sprejel nadzorni svet na seji dne 27. 5. 2015.


Vlada RS je odločila, da se bilančni dobiček v višini 9.573.354,90 EUR uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku.

Vlada RS je odločila, da podeli razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2014 in članom nadzornega za delo v poslovnem letu 2014.

Vlada RS je za revidiranje računovodskih izkazov družbe ELES,d.o.o. za poslovno leto 2015 in skupine ELES imenovala revizijsko družbo Constantia plus,d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.

Vlada RS je sprejela sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta. Osnovno plačilo za opravljanje funkcije se s sklepom zniža iz 11.300 EUR na 2.400 EUR bruto letno na posameznega člana.

 

Povezane vsebine:

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika