Novica

Skupščina družbe ELES, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji dopisni seji, kot ustanovitelj in edini družbenik v vlogi skupščine ELES, d.o.o., sprejela Letno poročilo družbe ELES za leto 2015 s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem.

Vlada je potrdila, da se bilančni dobiček v višini 24.000.000 evrov uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku, in sicer od tega 6.965.693,98 evrov iz nerazporejenega dobička leta 2015 in 17.034.306,02 evrov iz drugih rezerv iz dobička. Izplačilo se izvede do 30.6. 2016.


Vlada je podelila razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2015 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.


Za revidiranje računovodskih izkazov družbe ELES, d.o.o in Skupine ELES  za poslovna leta od 2016 do 2018 se imenuje revizijsko družbo Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, Ljubljana.


ELES beleži v letu 2015 rast poslovnih prihodkov (v letu 2015 - 152,7 mio evrov, v letu 2014 - 140,9 mio evrov), povečuje čisti dobiček poslovnega leta ( v letu 2015 - 10,0 mio EUR, v letu 2014 - 5,7 mio EUR ) ter povečuje dobiček iz poslovanja – EBIT iz 7,7 na 11,8 ter povečuje dobiček iz poslovanja z amortizacijo iz 37,9 na 41,1. Tudi kazalniki poslovanja so se v letu 2015 izboljšali glede na leto 2014. Povečuje se dobičkonosnost kapitala ROE (2,7), dobičkonosnost  sredstev (1,5) ter izboljšuje gospodarnost poslovanja (1,192) in dodatno vrednost na zaposlenega (129,9).


Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika