Novica

Skupščina družbe SODO, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji dopisni seji, kot ustanovitelj in edini družbenik v vlogi skupščine SODO, d.o.o., sprejela letno poročilo SODO za leto 2015, z revizorjevim mnenjem in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2015.

Vlada je odločila, da bilančni dobiček iz leta 2015, ki znaša 3.418.207 evrov uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku v višini 217.782 evrov, 3.200.425 evrov pa se uporabi za povečanje osnovnega kapitala družbe. Osnovni kapital družbe (v višini 6.009.558 evrov) po povečanju osnovnega kapitala družbe iz naslova bilančnega dobička leta 2015 v višini 3.200.425 evrov tako znaša 9.209.983 evra. Izplačilo ustanovitelju in edinemu družbeniku pa se izvede do 30.6.2016.


Vlada je sprejela Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo in sicer se v Aktu spremeni besedilo 6. člena, osnovni kapital družbe se poveča iz 6.009.558 evra na 9.209.983 evra. Vlada je tudi potrdila čistopis Akta o ustanovitvi družbe SODO sistemski operater distribucijskega omrežja za električno energijo, d.o.o.

Vlada je podelila razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2015 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2015. Zahtevki iz odgovornosti za škodo se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO za poslovno leto 2016 je vlada imenovala revizijsko družbo AUDIT&CO, d.o.o., družba za revizijo in svetovanje, Lendavska ulica 18, Murska Sobota.

Vir: MzI


© 2012 - 2022 Portal Energetika