Novica

Skupščina družbe SODO, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji seji, kot ustanovitelj in edini družbenik v vlogi skupščine SODO, d.o.o., sprejela letno poročilo SODO za leto 2014, z revizorjevim mnenjem in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za leto 2014 SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., z dne 24. 6.2014.

Vlada RS je na današnji seji odločila, da se bilančni dobiček iz leta 2014, ki znaša 3.198.705 EUR, uporabi za izplačilo udeležbe na dobičku ustanovitelju in edinemu družbeniku.

Vlada RS je sprejela sklep o določitvi sejnin, plačil za delo in povračil drugih stroškov članom nadzornega sveta, ki se prilagodi kodeksu korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Osnovno plačilo za opravljanje funkcije znaša 1600 EUR bruto letno na posameznega člana.

Vlada RS je podelila razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2014 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2014.

Vlada RS je za revidiranje računovodskih izkazov družbe SODO, d.o.o., za poslovno leto 2015, imenovala revizijsko družbo AUDIT&CO, d.o.o., družba za revizijo in svetovanje, Lendavska ulica 18, Murska Sobota.

 

Povezane vsebine:

 

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika