Novica

Skupščina Elektro Slovenija, d. o. o.

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije je danes na redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica javnega podjetja Elektro–Slovenija, d. o. o. sprejela letno poročilo družbe Elektro-Slovenija, d. o. o., za leto 2008 z mnenjem revizorja. Vlada je sprejela tudi konsolidirano letno poročilo skupine Elektro-Slovenija, d. o. o., za leto 2008 z mnenjem revizorja v predloženem besedilu. Sklenila je, da se bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31. 12. 2008 znaša 1.135.164 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička.

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe Elektro-Slovenija, d. o. o., in za revidiranje računovodskih izkazov skupine Elektro-Slovenija, d. o. o., za leto 2009 je vlada imenovala revizorsko hišo BDO EOS Revizija, d. o. o. Vlada Republike Slovenije je sprejela na današnji seji sprejela tudi Akt o ustanovitvi javnega podjetja Elektro-Slovenija, d. o. o., s katerim se nadomestita Uredba o preoblikovanju Javnega podjetja Elektro Slovenija, p. o., v Javno podjetje Elektro-Slovenija, d. o. o. (Uradni list RS, št. 28/96, 108/00, 44/01, 21/03, 63/05 in 54/07) in Statut Elektro-Slovenija, d. o. o. z dne 19.7.2007, ki prenehata veljati.


© 2012 - 2021 Portal Energetika