Novica

Skupščina ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na včerajšnji dopisni seji sprejela Letno poročilo ELES, d.o.o., za leto 2013, s poročilom o opravljeni preveritvi letnega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem, ki ga je sprejel nadzorni svet.

Foto: ELES

Vlada RS je sprejela konsolidirano letno poročilo skupine ELES za leto 2013 s poročilom o opravljeni preveritvi konsolidiranega poročila skupaj z revizorjevim mnenjem, ki ga je sprejel nadzorni svet in se odločila, da bilančni dobiček za leto 2013 v višini 9.062.990 evrov nakaže ustanovitelju.

Vlada RS je sprejela Akt o ustanovitvi javnega podjetja ELES, d.o.o. ter podelila razrešnico direktorju za delo v poslovnem letu 2013 in članom nadzornega sveta za delo v poslovnem letu 2013 ter določila, da se zahtevki iz odgovornosti za škodo lahko uveljavljajo tudi proti osebam, ki jim je bila podeljena razrešnica.

Prav tako je Vlada RS imenovala revizijsko družbo Constantia plus, d.o.o., za revidiranje računovodskih izkazov družbe ELES, d.o.o., za poslovno leto 2014 in skupine ELES. Vlada je naložila upravi družbe ELES, da zagotovi neodvisno revidiranje računovodskih izkazov družbe ELES, d.o.o. za poslovna leta 2006 -2009 in skupine ELES.

Vir: MzIP


© 2012 - 2021 Portal Energetika