Novica

Slovenija aktivno pristopa k uvajanju pametnih omrežij

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Tehnološka platforma za pametna omrežja je v sodelovanju s podjetjem Energetika.Net. 4. februarja v Kristalni palači v BTC v Ljubljani organizirala tradicionalno, že peto konferenco o pametnih omrežjih, »EnGrids«. Konference se je udeležilo več kot 100 strokovnjakov, ki so spremljali zanimivo okroglo mizo, katere glavna vsebina je bil slovensko – japonski projekt pametnih omrežij, v strokovnem delu pa predstavitve projektov pametnih omrežij v Sloveniji, kjer so bili predstavljeni primeri dobre prakse.

Potrebno bo realno ovrednoti obetajoče tehnoloških rešitve, to pa je priložnost za plodno sodelovanje med slovensko industrijo, razvojnimi institucijami, fakultetami in elektro distribucijskimi podjetiji.

Pametna omrežja, ki so nadgradnja obstoječega elektroenergetskega omrežja, so trajnostna rešitev in pomemben prispevek k zanesljivosti oskrbe z električno energijo.


Predstavnica ministrstva, pristojnega za energijo, mag. Milena Černilogar-Radež je prisotne seznanila, da smo na ministrstvu področju pametnih omrežij v letu 2013 namenili veliko pozornosti. Skupaj s strokovnjaki in potencialnimi investitorji smo, vsaj za izvedbo slovenskega demonstracijskega projekta pametnih omrežij, v obdobju 2014-2020 dobro pripravljeni.

 

Potrebna sredstva, ki naj bi jih za potrebe demonstracijskega projekta zagotovila država, so predvidena tudi iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014 – 2020. Hkrati smo na ministrstvu, v sodelovanju s predstavniki Slovenske tehnološke platforme za pametna omrežja, aktivni pri iskanju drugih virov financiranja. Konzorcij SODO, ELES in elektrodistribucijskih podjetij se je v sodelovanju z ministrstvom prijavil na razpis NER 300. V teku so dogovori z japonsko agencijo NEDO, prihajajo pa tudi pobude iz Evrope. Na ravni ministrstva si bomo prizadevali, da bomo v prihodnje na sistemski ravni lahko zagotovili pogoje za aktivno sodelovanje naših strokovnjakov v evropskem raziskovalnem in razvojnem prostoru na področju energije, pri tistih skupnih razvojnih projektih na evropski ravni, ki jih v naši državi prepoznavamo kot prednostna razvojna področja, kamor uvrščamo tudi pametna omrežja.


Vsebine Programa razvoja pametnih omrežij v Republiki Sloveniji, ki so ga v sodelovanju s Fakulteto za elektrotehniko in Elektro Inštitutom Milan Vidmar v letu 2012 izdelali na SODO na pobudo ministra, pristojnega za energijo, bodo nadgrajene z rezultati študije, ki obravnava pomen uvedbe naprednih merilnikov. Študijo v teh tednih zaključujejo v Javni agenciji RS za energijo.

Konferenca je utrdila pomen pametnih omrežij v energetskem prostoru, kjer se izmenjujejo mnenja, izkušnje o pametnih omrežjih ter sklepajo nove poslovne priložnosti in poznanstva. To so pomembna izhodišča za nadaljnji razvoj pametnih omrežij in želimo si, da bi bilo tako tudi v prihodnje.

 

Vsa gradiva in utrinki s konference so dostopni na spletni strani organizatorja Energetike.net., kjer so na voljo tudi članki s konference.


© 2012 - 2021 Portal Energetika