Novica

Slovenija v letu 2020 dosegla cilj na področju rabe energije iz OVE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov zavezuje Slovenijo k doseganju 25-odstotnega deleža energije iz obnovljivih virov (OVE) v bruto končni rabi energije za leto 2020. Postavljen cilj je Slovenija dosegla z nakupom manjkajočega deleža energije iz OVE iz druge države članice EU preko mehanizma statističnega prenosa obnovljive energije.

Po uradnih podatkih Statističnega urada republike Slovenije (SURS) je Slovenija s proizvodnimi viri znotraj države v letu 2020 dosegla 24,1 % delež energije iz obnovljivih virov (OVE) v bruto končni rabi energije. Za izpolnitev zahtevanega 25 % skupnega deleža OVE iz Direktive 2009/28/ES je bil uporabljen mehanizem statističnega prenosa obnovljive energije iz druge države članice EU. Na podlagi mednarodnega sporazuma med Slovenijo in Republiko Češko je bil za leto 2020 izveden nakup manjkajočega deleža energije iz OVE v višini 465 GWh.

Poleg mehanizma statističnega prenosa z nakupom ali prodaje manjkajočega oz. presežnega deleža evropska zakonodaja omogoča še druge mehanizme za doseganje nacionalnih ciljev na področju OVE. Tako je mogoče cilje doseči še z vlaganjem v skupne projekte OVE s tretjimi državami in v okviru sodelovanja v mehanizmu Unije za financiranje OVE z vplačevanjem sredstev v poseben sklad, ki je namenjen financiranju projektov iz OVE.

Uradni statistični podatki z upoštevanim statističnim prenosom energije iz OVE za leto 2020 kažejo, da je v Sloveniji v letu 2020 znašal delež OVE v bruto končni rabi energije 25 %. Doseženi sektorski deleži v letu 2020 pa so znašali:

  • ogrevanje in hlajenje.... 32,1 %
  • električna energija.......35,1 %
  • transport .................10,9 %

Glede na nacionalne cilje za leto 2020 iz nacionalnega Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN-OVE 2010 - 2020, posodobitev 2017) oba sektorska cilja na področju toplote ter električne energije nista bila dosežena. V sektorju ogrevanje in hlajenje je realizacija v letu 2020 za 2,4 odstotne točke zaostajala za ciljem iz AN-OVE, v sektorju električne energije pa je bila realizacija za 3,5 odstotne točk nižja od postavljene ciljne vrednosti. Na drugi strani je pospešeno primešavanje biogoriv k mineralnim gorivom s strani distributerjev naftnih derivatov v zadnjih dveh letih prineslo preobrat v sektorju prometa, kjer je bil v letu 2020 celo presežen z Direktivo 2009/28/ES postavljen minimalen 10 % cilj, ki je bil v enakem odstotku zahtevan za vse države članice EU. Slovenija je delež OVE v sektorju transporta presegla za 0,8 odstotne točke glede na postavljen cilj iz AN-OVE.

Podatki o doseganju deleža OVE v podatkovni bazi na spletni strani SURS.

Vir: SURS


© 2012 - 2022 Portal Energetika