Novica

Soglasja za vključitev v energetsko infrastrukturo

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji podala soglasje družbi SODO d.o.o. za vključitev objektov in omrežij v energetsko infrastrukturo na območjih k.o. Borovnica, Lenart in Pekre. Osnova za izdajo soglasja je Uredba o energetski infrastrukturi, po kateri mora izvajalec energetskih dejavnosti pridobiti soglasje Vlade RS za vključitev posameznega infrastrukturnega objekta, omrežja ali naprave ali njihovega bistvenega sestavnega dela v infrastrukturo.

Podporna shema je instrument državne pomoči, ki s sistemom subvencioniranih odkupnih cen omogoča realizacijo investicij v OVE in SPTE za doseganje cilja zvišanja deleža rabe OVE v končni porabi energije.


Območje k.o. Borovnica

Družba SODO d.o.o. je dobila soglasje za vključitev transformatorske postaje TP Novo naselje, nizkonapetostne distribucijske kabelske kanalizacije, nizkonapetostne distribucijske kabelske kanalizacije in nizkonapetostnega 0,4 kV distribucijskega kabelskega omrežja z ozemljitvami in kabelskimi policami. Vsi objekti energetske infrastrukture se nahajajo na območju k.o. Borovnica.

 

Območje k.o. Lenart v Slovenskih goricah

Družba SODO d.o.o. je dobila soglasje za vključitev transformatorske postaje 20/0,4 kV TP Lenart in srednje napetostnega priključnega kablovoda 20 kV v Lenartu. Objekta energetske infrastrukture se nahajata na območju k.o. Lenart v Slovenskih goricah.

 


Območje k.o. Pekre

Družba SODO d.o.o. je dobila soglasje za vključitev transformatorske postaje TP Pekre 5 Revi in srednje napetostnega priključnega daljnovoda s srednje napetostnim ločilnim stikalom, vključno s pripadajočo srednje napetostno in nizko napetostno opremo. Vsi objekti energetske infrastrukture se nahajajo na območju k.o. Pekre.


© 2012 - 2024 Portal Energetika