Novica

Soglasje družbi Borzen, d.o.o. k sklenitvi Pogodbe o okvirnem kreditu

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 10. redni seji izdala soglasje družbi Borzen, d.o.o. k sklenitvi Pogodbe o okvirnem kreditu za najem kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 mio EUR.

Skladno z Aktom o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. skupščina odloča o soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad 1.000.000 EUR.

Družba BSP d.o.o. je družbo Borzen, d.o.o. kot družbenika na podlagi 11. člena Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo BSP Energetska Borza d.o.o. pozvala k odobritvi najema kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 mio EUR za potrebe pokrivanja razlik v plačilih DDV in za nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov sklenjenih na borzi. En od pogojev za odobritev kredita s strani banke je tudi solidarno poroštvo družbenikov BSP s predložitvijo bianco menic.

Na podlagi Uredbe 2015/1222 je družba BSP d.o.o. v zadnjem četrtletju leta 2015 z odločbo Agencije za energijo RS pridobila status Imenovanega Operaterja Trga z Električno Energijo (IOTEE), ki ji v 7. členu nalaga, da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema. Naloge IOTEE pri izvedbi enotnega spajanja trgov vključujejo prejemanje naročil s strani udeležencev na trgu, celotno odgovornost za ujemanje in dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, objavljanje cen in izvajanje finančne poravnave pogodb, ki izhajajo iz trgovanja.

Za nemoteno izvedbo spajanja trgov na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema mora družba BSP zagotavljati zadostna sredstva za izvedbo čezmejne finančne poravnave sklenjenih poslov in sredstva za pokrivanje razlik v plačilih DDV. Od vstopa družbe BSP d.o.o. v izvedbo enotnega evropskega spajanja trgov za dan vnaprej v letu 2014 in do vključno leta 2017 se je vrednost letne finančne poravnave poslov sklenjenih na slovenski borzi povečala z 250 mio EUR na 340 mio EUR. Pri izvedbi čezmejne poravnave je družba BSP d.o.o. izpostavljena tveganju neizpolnitve finančnih obveznosti s strani tujih nasprotnih strank/klirinških hiš. Pri plačilih s strani tujih nasprotnih strank se namreč pojavlja tveganje, da denarna sredstva s strani dolžniške tuje nasprotne stranke ne prispejo na poravnalni račun družbe BSP v za to predvidenih časovnih okvirih, ker npr. zastanejo v medbančnem sistemu. Družba BSP ima kot zavarovanje opredeljenih izpostavljenosti predložena kritja s strani tujih nasprotnih strank, vendar je za njihovo unovčenje potreben ustrezen čas. Posledično mora imeti družba BSP d.o.o. zagotovljena denarna sredstva v obliki enoletnega kratkoročnega revolving kredita, ki ga lahko po potrebi takoj aktivira.

Hkrati se s povečevanjem prometa na borzi povečujejo tudi zneski, ki jih družba BSP d.o.o. zalaga FURS, iz naslova pokrivanja razlik v plačilih DDV. Zaradi mehanizma obrnjene davčne obveznosti med državami članicami EU in spremenljivih pozicij borznih članov pri trgovanju na slovenskem borznem trgu namreč prihaja do velikih nihanj pri plačilih/vračilih DDV, ki izhajajo iz obračunanih obveznosti ali terjatev do FURS. Iz dnevnih poslov sklenjenih na borzi ima družba BSP d.o.o. sicer pravico do povračila DDV s strani FURS, ki pa se zgodi enkrat na mesec za preteklo obračunsko obdobje enega meseca. V vmesnem obdobju mora družba BSP zagotavljati denarna sredstva za zalaganje DDV. Družba BSP d.o.o. je je v preteklih letih za opredeljeni namen zalagala do 2,5 mio evrov sredstev, prek uporabe predmetnega enoletnega kratkoročnega okvirnega kredita.

Družba BSP je glede na opredeljene potrebe po obratnih sredstvih pridobila ponudbo za enoletni kratkoročni okvirni kredit v višini 3,5 mio evrov glavnice pod naslednjimi pogoji:

  • obrestna mera 3-mesečni EURIBOR + 0,80 % p.a., vendar skupaj ne manj kot 0,80 % p.a.,
  • nadomestilo za rezervacijo sredstev 0,25 % p.a.,
  • zavarovanje z izdajo bianco menic.

Na zahtevo banke morata k pogodbi o najemu enoletnega okvirnega kredita kot solidarna poroka pristopiti družbenika BSP, vsak do polovice kredita, ki morata hkrati za zavarovanje svoje obveznosti predložiti tudi bianco menice.

Predlagatelj podpira predlog uprave in NS, saj je Borzen polovični lastnik BSP-ja in je tako v interesu Borzena kot države, da družba BSP d.o.o. zagotavlja nemotene izvedbe čezmejne poravnave na slovensko-italijanski in slovensko-avstrijski meji, ter da aktivno pristopa k uvedbi enotnega spajanja trgov na slovensko–hrvaški meji. Nedelovanje bi pomenilo omejitev pristojnosti BSP-ja na slovensko-hrvaški meji. S tem bi onemogočili enega izmed ključnih projektov BSP-ja- razvoj več-regijskega spajanja trgov. Družba BSP d.o.o je 24. 2. 2015 postala polnopravni član več-regijskega spajanja trgov, kar ji omogoča, da sodeluje v operativnem izvajanju enotnega evropskega trga za dan vnaprej. To pa pomeni, da bosta morala oba družbenika tako Borzen kot Eles dokapitalizirati družbo BSP d.o.o., ji s tem omogočiti širitev in učinkovito izvajanje nalog.

Ne glede na to, da predlog nima neposredne pravne podlage v določbi ustanovitvenega akta, ima prevzem solidarne poroštvene obveznosti družbe Borzen, d.o.o. v primeru neplačila družbe BSP, d.o.o. kot glavnega dolžnika enake posledice, kot v primeru najema kredita, zato ministrstvo predlaga vladi Izdajo soglasja za izdajo solidarnega poroštva za kredit družbe BSP, d.o.o.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika