Novica

Soglasje družbi BORZEN za solidarno poroštvo k Pogodbi o okvirnem kreditu družbi BSP

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na včerajšnji 119. dopisni seji v vlogi skupščine družbe Borzen, operater trga z elektriko, d.o.o. dala soglasje za solidarno poroštvo k Pogodbi o okvirnem kreditu družbi BSP d.o.o. za najem kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 mio evrov.

Skladno z enajsto alinejo prvega odstavka 15. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. skupščina odloča o soglasju direktorju k najemu kreditov v vrednosti nad 1.000.000 evrov. Družba BSP d. o. o. je družbo Borzen, d. o. o.  kot družbenika na podlagi 11. člena Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo BSP Energetska Borza d. o. o., pozvala k odobritvi najema kratkoročnega okvirnega kredita v višini 3,5 mio evrov za potrebe pokrivanja razlik v plačilih DDV in za nemoteno izvedbo finančne poravnave poslov sklenjenih na borzi. Eden od pogojev za odobritev kredita s strani banke je tudi solidarno poroštvo družbenikov BSP s predložitvijo bianco menic.

Na podlagi Odločbe Agencije za energijo RS, je družba BSP v zadnjem četrtletju leta 2019 podaljšala status Imenovanega Operaterja Trga z Električno Energijo (IOTEE), ki ji v 7. členu nalaga, da v sodelovanju s sistemskim operaterjem prenosnega omrežja, izvaja enotno spajanje trgov za dan vnaprej in znotraj dneva na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema. Naloge IOTEE pri izvedbi enotnega spajanja trgov vključujejo prejemanje naročil s strani udeležencev na trgu, celotno odgovornost za ujemanje in dodeljevanje naročil v skladu z rezultati enotnega spajanja trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, objavljanje cen in izvajanje finančne poravnave pogodb, ki izhajajo iz trgovanja.

Za nemoteno izvedbo spajanja trgov na mejah slovenskega elektroenergetskega sistema mora družba BSP, med ostalimi nalogami IOTEE, zagotavljati zadostna sredstva za izvedbo čezmejne finančne poravnave sklenjenih poslov in sredstva za pokrivanje razlik v plačilih DDV. Od vstopa družbe BSP v izvedbo enotnega evropskega spajanja trgov za dan vnaprej v letu 2014 in do vključno leta 2019 se je vrednost letne finančne poravnave poslov sklenjenih na slovenski borzi povečala z 250 mio EUR na 507 mio EUR. Vsakodnevna izpostavljenost borze se sicer izračuna kot zmnožek urnih tržnih cen elektrike na borzi in kupoprodajnih količin elektrike.

Pri izvedbi čezmejne poravnave je družba BSP izpostavljena tveganju neizpolnitve finančnih obveznosti s strani tujih nasprotnih strank/klirinških hiš. Pri plačilih s strani tujih nasprotnih strank se namreč pojavlja tveganje, da denarna sredstva s strani dolžniške tuje nasprotne stranke ne prispejo na poravnalni račun družbe BSP v za to predvidenih časovnih okvirih, ker npr. zastanejo v medbančnem sistemu. Družba BSP ima kot zavarovanje opredeljenih izpostavljenosti  predložena kritja s strani tujih nasprotnih strank, vendar je za njihovo unovčenje potreben ustrezen čas. Posledično mora imeti družba BSP zagotovljena denarna sredstva v obliki enoletnega kratkoročnega okvirnega kredita, ki ga lahko po potrebi takoj aktivira.

Hkrati se s povečevanjem prometa na borzi povečujejo tudi zneski, ki jih družba BSP zalaga FURS, iz naslova pokrivanja razlik v plačilih DDV. Zaradi mehanizma obrnjene davčne obveznosti med državami članicami EU in spremenljivih pozicij borznih članov pri trgovanju na slovenskem borznem trgu namreč prihaja do velikih nihanj pri plačilih/vračilih DDV, ki izhajajo iz obračunanih obveznosti ali terjatev do FURS. Iz dnevnih poslov sklenjenih na borzi ima družba BSP sicer pravico do povračila DDV s strani FURS, ki pa se zgodi enkrat na mesec za preteklo obračunsko obdobje enega meseca. V vmesnem obdobju mora družba BSP zagotavljati denarna sredstva za zalaganje DDV. Družba BSP je je v preteklih letih za opredeljeni namen zalagala do 2,5 mio evrov sredstev, prek uporabe predmetnega enoletnega kratkoročnega okvirnega kredita.
 
Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika