Novica

Soglasje k naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2016

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško za leto 2016.

Dejavnik nestanovitnosti nekaterih obnovljivih virov bi bilo potrebno ustrezno vključiti v tržno ceno teh obnovljivih virov energije.

Naložbena politika sklada v letu 2016 sledi smernicam Zakona o skladu za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, Statuta sklada in ukrepom za zagotovitev ustrezne strukture naložb, ki jih je zahtevalo Računsko sodišče Republike Slovenije.

Pri določitvi naložbene politike je sklad določil parametre in vzpostavil podlago za varno upravljanje s premoženjem sklada, doseganje primerne donosnosti in ohranjanje vrednosti tega premoženja.

Sklad si je glede donosnosti zadal cilj, da naložbeno politiko določa v povezavi s pričakovano donosnostjo primerjalnega indeksa – benchmark. Sklad v naložbeni politiki podaja informacije o zakonskih in strokovnih podlagah pri nalaganju sredstev, makroekonomskih napovedih in gibanjih za leto 2016, naložbeni dejavnosti sklada, naložbenih ciljih, prilagoditvi strukture portfelja sklada Naložbeni politiki za leto 2016, izpostavljenosti in omejitvah naložb po naložbenih razredih, naložbenem procesu, merilih uspešnosti, merilih donosnosti naložb, tveganjih; ne podaja pa informacije o načrtovanih prilivih in odlivih v letu 2016 ter informacij o presežkih denarnih sredstev.

Navedeno sklad obravnava v Finančnem načrtu sklada za leti 2016 in 2017, h kateremu daje soglasje pristojni minister.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika