Novica

Soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 62. redni seji dala soglasje k Naložbeni politiki Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2020. Naložbena politika predvideva doseganje donosa v mejah primerjalnih kriterijev za ohranjanje nizke tveganosti portfelja.

Foto: NEK

Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK je pripravil Naložbeno politiko Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2020, ki jo je sprejel upravni odbor na svoji 9. korespondenčni seji ter jo posredoval Vladi Republike Slovenije v soglasje.

Ključni poudarki Naložbene politike Sklada za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK za leto 2020 so ohranjanje nizke tveganosti portfelja, strateška usmeritev Sklada temelji na konservativni naložbeni politiki, kjer prevladujejo dolžniški vrednostni papirji izdajateljev z visoko boniteto.

Naložbena politika predvideva doseganje donosa v mejah primerjalnih kriterijev, določen je minimalni delež dolžniških vrednostnih papirjev v portfelju, ki je 75 %, od tega minimalno 35 % v državnih obveznicah in obveznicah podjetij v državni lasti ter nadnacionalnih institucij.

Načrt je doseči oziroma ohranjati najvišji dovoljeni delež lastniških vrednostnih papirjev v portfelju, pri čemer bo glavnina tega naložena v ETF-je in vzajemne sklade. Pridobivale se bodo podjetniške obveznice z ustrezno visokimi razmiki in ugodnim razmerjem med donosnostjo, boniteto in ročnostjo. Pri nakupih obveznic bodo imele prednost tiste s trajanjem okrog 5 let; z namenom doseganja donosa in minimiziranja obrestnega tveganja v času nizkih (negativnih) obrestnih mer.

Pri primerjavi donosa se bodo upoštevali kriteriji: primerjalni indeks (benchmark), povprečna letna donosnost 10-letnih državnih obveznic v državah z evrsko valuto, minimalna zajamčena donosnost za leto 2020, določeno s strani Ministrstva za finance in donosnost  obvezniških  vzajemnih skladov  trt  pokojninskih skladov s podobno konservativno naložbeno politiko.

Skladno z veljavnim Programom razgradnje NEK in odlaganja NSRAO in IJG si Sklad od leta 2004 naprej prizadeva doseči povprečni letni donosa svojega portfelja v višini 4,29 %. Na predlagano ciljno strukturo portfelja Sklada za leto 2020 in trenutnim stanjem na trgu, bo doseganje te donosnosti v letu 2020 težko uresničljiv cilj. Pričakuje se, da se bo donosnost portfelja v letu 2020 gibala v območju med -2,5 in 1,5 %. Sklad v letu 2019 izkazuje vrednost naložb, kupljenih obresti in prostih denarnih sredstev v višini 206.209.751 EUR.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika