Novica

Soglasje k Pogodbam o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 52. redni seji v vlogi Skupščine družbe SODO, d.o.o. dala soglasje k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja in Aneksu št. 1 k pogodbi.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Energetskega zakona mora distribucijski operater, če ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog distribucijskega operaterja po Energetskem zakonu. 

Direktor družbe SODO d.o.o. (v nadaljevanju besedila: SODO), ki ima koncesijo za izvajanje gospodarske javen službe distribucijski operater, lahko skladno z osmo alinejo 22. člena Akta o ustanovitvi samostojno sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil in podpisuje listine, pogodbe in druge dokumente v vrednosti do 2 mio EUR (brez DDV), razen pogodb o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja, za katere potrebuje soglasje skupščine. S predlaganim sklepom vlada kot edini družbenik podaja soglasje k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja (v nadaljevanju: pogodba) in Aneksu št. 1 k tej pogodbi. Pogodba in aneks se nanašata na najem elektroenergetske infrastrukture, ki je v lasti posamezne Elektro družbe, in sicer gre za infrastrukturo in storitve po seznamih v pogodbi. Veljavnost pogodbe je vezana na veljavnost koncesijske pogodbe z dne 21. junija 2007.

V pogodbi se zlasti ureja obseg in namen uporabe sistema, višino najemnine oziroma drugega plačila distribucijskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki distribucijskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge. Nadzor nad vsebino predloga pogodbe in aneksa je preverila Agencija za energijo, ki je podala mnenje, da sta predlog najemne pogodbe in aneks skladna s splošnim aktom agencije, ki določa metodologijo za določitev regulativnega okvira in metodologijo za obračunavanje omrežnine za elektrooperaterje. Poleg tega je vloga agencije tudi, da nadzoruje način izvajanja pogodbe.

Osnutek pogodbe h kateremu daje skupščina družbe SODO soglasje, nadomešča že veljavno pogodbo, ki je bila sklenjena med SODO in vsemi petimi lastniki distribucijskega sistema (Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d., Elektro Primorska, d.d., Elektro Gorenjska, d.d. in Elektro Celje, d.d.) v letu 2011 in dopolnjena s petimi aneksi. Zaradi velikih vsebinskih sprememb, ki vplivajo na pogodbo, je bil sprejet dogovor med SODO in distribucijskimi družbami (v nadaljevanju besedila: EDP), da se podpiše nova pogodba, ki bo urejala razmerja med pogodbenima strankama. Z aneksom pa se določa višina najemnine in plačilo v skladu z odločbo o določitvi regulativnega okvira, ki jo je izdala Agencija za energijo za regulativno obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

Vzrok, da pogodbe in aneksi niso bili podpisani konec leta 2018, so bila pogajanja z EDP za sklenitev pogodbe, ki so se pričela v juniju 2018 in bila končana v maju 2019. Po uskladitvi besedila pogodbe in aneksa med SODO in EDP, je bila pogodba posredovana na Agenciji za energijo, da poda mnenje. Slednja je pred izdajo mnenja zahtevala od SODO in EDP spremembo nekaterih določil oziroma pojasnila, zaradi česar se je usklajevanje besedila med SODO, EDP in Agencijo zaključilo sredi septembra 2019.

Ker gre le za novelacijo pogodbe iz leta 2011, se s to pogodbe poslovanje v ničemer ne spreminja, spreminjajo se le pogodbene vrednosti, ki izhajajo iz novega regulativnega okvira (odločba Agencije za energijo).

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika