Novica

Soglasje k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na današnji 88. redni seji v vlogi Skupščine družbe SODO, d.o.o. dala soglasje k Aneksu št. 2 k »Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja«.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Energetskega zakona mora distribucijski operater, če ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog distribucijskega operaterja po Energetskem zakonu.

Družba  SODO d.o.o. je v letu 2019 z elektrodistribucijskimi podjetji: Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d., in Elektro Primorska, d.d., sklenila »Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja«. V pogodbi se zlasti ureja obseg in namen uporabe sistema, višino najemnine oziroma drugega plačila distribucijskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki distribucijskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge.

Z Aneksom št. 1 k tej pogodbi, h kateri je v skladu z osmo alinejo 22. člena Akta o ustanovitvi družbe SODO, d.o.o. Vlada RS v vlogi skupščine družbe podala soglasje dne 28. 11. 2019, pa je določena višina najemnine in plačilo v skladu z odločbo o določitvi regulativnega okvira, ki jo je izdala Agencija za energijo za regulativno obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021.

Med pogodbenimi strankami je bilo doseženo soglasje, da se za regulativno obdobje podaljša prehodno obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, zato morajo to medsebojno razmerje urediti za celotno naslednje regulativno obdobje (do začetka postopka za določitev regulativnega okvira) s podpisom novega Aneksa št. 2.

Vlada  kot ustanoviteljica in edina družbenica SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. podaja soglasje k sklenitvi Aneksov št. 2. k  Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika