Novica

Soglasje k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 118. redni seji v vlogi Skupščine družbe SODO, d.o.o. dala soglasje k Aneksu št. 3 k »Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja«.

Distribucijski operater, če ni lastnik distribucijskega sistema ali njegovega dela, ki ima javni značaj, mora z lastnikom ali drugo osebo, ki z lastnino upravlja ali razpolaga, skleniti pogodbo, s katero uredi vsa vprašanja uporabe tega sistema za opravljanje nalog distribucijskega operaterja .

Družba  SODO d.o.o. je v letu 2019 z elektrodistribucijskimi podjetji: Elektro Celje, d.d., Elektro Gorenjska, d.d., Elektro Ljubljana, d.d., Elektro Maribor, d.d., in Elektro Primorska, d.d., sklenila »Pogodbo o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja«. V pogodbi se zlasti ureja obseg in namen uporabe sistema, višino najemnine oziroma drugega plačila distribucijskega operaterja, pogoje in način tekočega in investicijskega vzdrževanja omrežja in druga vprašanja, ki distribucijskemu operaterju omogočajo, da učinkovito opravlja svoje naloge.

Na podlagi osme alineje 22. člena Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo SODO d.o.o. je določeno, da direktor za sklepanje pogodb o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za sistemskega operaterja potrebuje soglasje skupščine. Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica in edina družbenica SODO d.o.o. v vlogi skupščine podaja soglasje k sklenitvi Aneksov št. 3 k Pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za distribucijskega operaterja.

Aneks skladno z odločbo Agencije za energijo z dne 15. 12. 2022 določa regulativno obdobje, ki traja od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022, višino najemnine za najeti distribucijski sistem in višino plačila za izvajanje nalog za najemodajalce in vzdrževalce ter tarifno postavko za obračun omrežnine za to regulativno obdobje.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika